ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 18 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 

 

 

โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน


ตารางอบรมประจำเดือน
กันยายน 2561   วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
04-06 ก.ย. 61 102
 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500
สมัคร
07 ก.ย. 61   การอ่านและวิเคราะห์ระบบการเงินอย่างมืออาชีพ 4,500
สมัคร
11-12 ก.ย. 61 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
13-14 ก.ย. 61 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Strcuture - Essential Course 10,000
สมัคร
18-19 ก.ย. 61 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
20-21 ก.ย. 61 EE01
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 7,500
สมัคร
26-28 ก.ย. 61 ABS07 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัครตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
03-05 ต.ค. 61 ES01 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร
08-09 ต.ค. 61 101  Project Management in Oracle Primavera Project Planner P6 Web Access 21,500
สมัคร
10 ต.ค. 61 RK01 กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ 5,000
สมัคร
11-12 ต.ค. 61 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000
สมัคร
16-17 ต.ค. 61
101
 Project Management in Oracle Primavera Project Planner P6 Web Access
21,500
สมัคร
19 ต.ค. 61 CE401 การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500
สมัคร
24-25 ต.ค. 61 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
26 ต.ค. 61 RK05 การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000
สมัคร
29 ต.ค. 61 LK05 กฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 4,500
สมัคร
30-31 ต.ค. 61 TK01 หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมาก่อสร้าง
7,500
สมัคร


 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086 307 2163, 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 

 

  ระดับกำลังศึกษา

  นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

  ระดับปฏิบัติงาน

  ทำงาน 1-5 ปี

 

  ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

  ทำงาน 5-20 ปี

 

ะดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

 ทำงานมากกว่า 20 ปี

 

 

 

 

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 
 

• สถาปนิก
• มัณฑนากร
• วิศวกรโครงสร้าง
• วิศวกรโยธา
• วิศวกรเครื่องกล
• วิศวกรไฟฟ้า
• วิศวกรธรณีเทคนิค
• เขียนแบบ
• นักประมาณราคา (Estimator)

   

• ที่ปรึกษาโครงการ
• เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
• ช่างก่อสร้าง 
• ช่างไฟฟ้า 
• ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
• ช่างสี
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
• ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่สร้าง

   

• ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
• ฝ่ายอาคารสถานที่
• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• ตัวแทนสร้างบ้านโดม
• ผู้จัดการโครงการ
• นักการตลาด
• เจ้าของบ้าน (DIY)
• ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

• เสมียนสนาม สโตร์
• นักบัญชี การเงิน
• นักวางแผนงานก่อสร้าง
• ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
• เจ้าของโรงงานผลิตขนาดย่อม
• เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
• ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)