Newsroom :
 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 18 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 

 

 

โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน


ตารางอบรมประจำเดือน
มีนาคม 2560  

 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 มี.ค. 60 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Stracture 2017 Essentials Course 10,000
สมัคร
08 มี.ค. 60 SE01  การตรวจสอบและออกแบบซ่อมแซมอาคารวิบัติ 4,000 สมัคร
14-16 มี.ค. 60
ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000 สมัคร
21 มี.ค. 60 RK05  การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000 สมัคร
22-24 มี.ค. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000
สมัคร
27-28 มี.ค.60 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks 2017 - Essentials Course 15,000 สมัคร
29-30 มี.ค. 60 CE01

 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร

7,500 สมัคร



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086 307 2163, 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 

 

  ระดับกำลังศึกษา

  นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

  ระดับปฏิบัติงาน

  ทำงาน 1-5 ปี

 

  ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

  ทำงาน 5-20 ปี

 

ะดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

 ทำงานมากกว่า 20 ปี

 

 

 

 

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 
 

• สถาปนิก
• มัณฑนากร
• วิศวกรโครงสร้าง
• วิศวกรโยธา
• วิศวกรเครื่องกล
• วิศวกรไฟฟ้า
• วิศวกรธรณีเทคนิค
• เขียนแบบ
• นักประมาณราคา (Estimator)

   

• ที่ปรึกษาโครงการ
• เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
• ช่างก่อสร้าง 
• ช่างไฟฟ้า 
• ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
• ช่างสี
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
• ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่สร้าง

   

• ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
• ฝ่ายอาคารสถานที่
• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• ตัวแทนสร้างบ้านโดม
• ผู้จัดการโครงการ
• นักการตลาด
• เจ้าของบ้าน (DIY)
• ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

• เสมียนสนาม สโตร์
• นักบัญชี การเงิน
• นักวางแผนงานก่อสร้าง
• ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
• เจ้าของโรงงานผลิตขนาดย่อม
• เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
• ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)