Newsroom :
 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 18 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 

 

 

โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน


ตารางอบรมประจำเดือน
กันยายน 2560  


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
13-15 ก.ย. 60
ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP 2018 - Essentials Course 18,000
สมัคร
19-21 ก.ย. 60 102   Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.7 22,500 สมัคร
25-26 ก.ย. 60
ABS10

  การใช้ Autodesk Navisworks 2018 - Essentials Course

15,000 สมัคร
27-28 ก.ย. 60

ES01

 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 - Essentials Course

13,000

สมัคร

 

 

NEW...  เปิดคาร์สอบรม Project Management Professional (PMP) สำหรับผู้บริหารโครงการมืออาชีพ
              สามารถเก็บชั่วโมงไปสอบใบประกาศ PMP ได้ โดยวิทยากรมีใบอนุญาต PMP, PMI-RMP

              >>> อบรมวันศุกร์ที่ 3-4 พ.ย. และ วันศุกร์ที่ 24-26 พ.ย. 60 <<<
              ค่าอบรมเพียงท่านละ 29,960 บาท
สมัครด่วน!! คลิ๊ก


 


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086 307 2163, 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 

 

  ระดับกำลังศึกษา

  นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

  ระดับปฏิบัติงาน

  ทำงาน 1-5 ปี

 

  ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

  ทำงาน 5-20 ปี

 

ะดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

 ทำงานมากกว่า 20 ปี

 

 

 

 

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 
 

• สถาปนิก
• มัณฑนากร
• วิศวกรโครงสร้าง
• วิศวกรโยธา
• วิศวกรเครื่องกล
• วิศวกรไฟฟ้า
• วิศวกรธรณีเทคนิค
• เขียนแบบ
• นักประมาณราคา (Estimator)

   

• ที่ปรึกษาโครงการ
• เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
• ช่างก่อสร้าง 
• ช่างไฟฟ้า 
• ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
• ช่างสี
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
• ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่สร้าง

   

• ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
• ฝ่ายอาคารสถานที่
• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• ตัวแทนสร้างบ้านโดม
• ผู้จัดการโครงการ
• นักการตลาด
• เจ้าของบ้าน (DIY)
• ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

• เสมียนสนาม สโตร์
• นักบัญชี การเงิน
• นักวางแผนงานก่อสร้าง
• ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
• เจ้าของโรงงานผลิตขนาดย่อม
• เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
• ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)