9 ต.ค. 58 หลักสูตร กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ
19-21 ต.ค. 58 การใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture 2016 - Essential
11-12 พ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 18 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 

 

 

โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน


 ตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2558  


 

วันที่  
รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
03 - 04 ต.ค. 58 TTS001  การก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อค นาโน (Nano Block) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 4,000 สมัคร
03 - 04 ต.ค. 58 TTS010  การทำหินเทียม และ ไม้เทียม นาโน ด้วยตนเอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 4,000 สมัคร
09 ต.ค. 58 RK01  กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ
5,000
สมัคร
13 - 15 ต.ค. 58 102

 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 8.3

22,500
สมัคร
17 - 18 ต.ค. 58 TTS001  การก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อค นาโน (ชัยบาดาล) 4,000 สมัคร
17 - 18 ต.ค. 58 TTS010  การทำหินเทียม และ ไม้เทียม นาโน ด้วยตนเอง (ชัยบาดาล) 4,000 สมัคร
19 - 21 ต.ค. 58 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit  Architecture 2016 Essential 13,000
สมัคร
26 - 28 ต.ค. 58

102

 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 8.3

22,500

สมัคร
30 - 01 พ.ย. 58 TTS009  การสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีต นาโน ด้วยตนเอง (ชัยบาดาล) 6,000 สมัคร
 

 


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086 307 2163, 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม

 

 

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 

 

  ระดับกำลังศึกษา

  นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

  ระดับปฏิบัติงาน

  ทำงาน 1-5 ปี

 

  ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

  ทำงาน 5-20 ปี

 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

 ทำงานมากกว่า 20 ปี

 

 

 

 

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 
 

• สถาปนิก
• มัณฑนากร
• วิศวกรโครงสร้าง
• วิศวกรโยธา
• วิศวกรเครื่องกล
• วิศวกรไฟฟ้า
• วิศวกรธรณีเทคนิค
• เขียนแบบ
• นักประมาณราคา (Estimator)

   

• ที่ปรึกษาโครงการ
• เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
• ช่างก่อสร้าง 
• ช่างไฟฟ้า 
• ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
• ช่างสี
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
• ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่สร้าง

   

• ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
• ฝ่ายอาคารสถานที่
• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• ตัวแทนสร้างบ้านโดม
• ผู้จัดการโครงการ
• นักการตลาด
• เจ้าของบ้าน (DIY)
• ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

• เสมียนสนาม สโตร์
• นักบัญชี การเงิน
• นักวางแผนงานก่อสร้าง
• ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
• เจ้าของโรงงานผลิตขนาดย่อม
• เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
• ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)