ภาพบรรยากาศอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้าง วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศของลูกค้าจากบริษัทที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 25 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศ Workshop รุ่นที่ 20 วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 10 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 


โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน 
 

ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2557  
 

วันที่ รหัส หัวข้อสัมมนา ค่าอบรม
05 - 06 ส.ค. 57 RS01 การใช้โปรแกรม AutoCAD CIVIL 3D 2014 ระดับพื้นฐาน 10,000 บาท
7 - 8 ส.ค. 57 ABS01 การใช้ AutoCAD LT 2014 ระดับพื้นฐาน 2 มิติ 10,000 บาท
8 ส.ค. 57   หลักการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน 1,900 บาท
13 - 15 ส.ค. 57 ABS03 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2014 ระดับพื้นฐาน 13,000 บาท
16 - 17 ส.ค. 57 TTS005 การหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตโค้งด้วยตนเอง 15,000 บาท
18 - 19 ส.ค. 57 CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 บาท 
20 - 22 ส.ค. 57 ABS09 หลักสูตรอบรม หลักการใช้ Autodesk Revit MEP ระดับพื้นฐาน 18,000 บาท
23 - 24 ส.ค. 57 TTS001
การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตัวเอง (Workshop) - ระดับเบื้องต้น
2,500 บาท 
25 - 26 ส.ค. 57 QK02 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR 6,500 บาท 
27 - 29 ส.ค. 57 102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 8.3 22,500 บาท
30 ส.ค. 57 TTS003 แนะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน 3,000 บาท

ตารางอบรมทั้งหมด 


หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 

ระดับกำลังศึกษา

นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

ระดับปฏิบัติงาน

ทำงาน 1-5 ปี

 

ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

ทำงาน 5-20 ปี

 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

ทำงานมากกว่า 20 ปี

 
หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 

สถาปนิก
มัณฑนากร
วิศวกรโครงสร้าง
วิศวกรโยธา
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรธรณีเทคนิค
เขียนแบบ
นักประมาณราคา (Estimator)

   

ที่ปรึกษาโครงการ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ช่างก่อสร้าง 
ช่างไฟฟ้า 
ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
ช่างสี
นักพัฒนาเว็บไซต์
นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่อ
   สร้าง

   

ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
ฝ่ายอาคารสถานที่
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ตัวแทนสร้างบ้านโดม
ผู้จัดการโครงการ
นักการตลาด
เจ้าของบ้าน (DIY)
ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

เสมียนสนาม สโตร์
นักบัญชี การเงิน
นักวางแผนงานก่อสร้าง
ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
เจ้าของโรงงานผลิตขนาด
   ย่อม
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)