งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแรงงานกับธุรกิจก่อสร้าง

 
รหัส LK05

หลักสูตรอบรมกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง

 

การดำเนินธุรกิจย่อมต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ต้องมีการว่าจ้างแรงงานซึ่งต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายแรงงานพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ คือ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และธุรกิจการก่อสร้าง เป็นอีกสาขาหนึ่งที่จำเป็นต้องทราบกฎหมายแรงงานพื้นฐานนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากข้อขัดแย้งในการทำงาน

การอบรมหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจรายละเอียด และ ข้อกำหนดทางกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้างเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง ค่าจ้าง ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วง ฯลฯ   
•   ทราบข้อกำหนด บทบัญญัติด้านแรงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้าง
•   เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
•   ทราบวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้าง

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


•  
ความหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
•   ความหมายของนายจ้าง ลูกจ้าง
•   ความหมายของผู้รับเหมาชั้นต้น
•   ความหมายของผู้รับเหมาช่วง
•   ความหมายของค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
•   วิธีการคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
•   ความหมายของค่าชดเชย
•   พฤติกรรมของลูกจ้าง ที่นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อเลิกจ้าง
•   สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
•   ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับธุรกิจการก่อสร้าง
•   กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับธุรกิจการก่อสร้าง
•   ความรับผิดชอบของนายจ้าง เมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
•   ปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานตรวจแรงงาน
•   กรณีศึกษา
•   ถาม-ตอบ ปัญหาภาพบรรยากาศการอบรม