งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฏหมายแรงงานในการบริหารงาน

 
รหัส LK01

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ในการบริหารงาน และบุคคลากร

 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายมหาชน มีบทบัญญัติถึงขั้นจำคุก 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งหากบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนใดกระทำความผิด กฎหมายมิได้กำหนดให้นำนิติบุคคลมาลงโทษแต่ให้นำตัวบุคคลที่สั่งการหรือกระทำผิดกฎหมายมาลงโทษรวมทั้งผู้ที่ไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่การเงินที่จะต้องเข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้ เพราะบุคคลใดก็ตามที่กระทำความผิดจะอ้างเหตุเพราะไม่รู้กฎหมายมาบรรเทาโทษได้

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ที่ใช้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ค่าจ้าง วันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา ค่าทำงาน
     ในวันหยุด ค่าชดเชย  

•   ทราบความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
•   ทราบสิทธิของลูกจ้างที่พึ่งมี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ
•   เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการจ้างและเลิกจ้าง
•   รู้ขั้นตอน และเข้าใจเทคนิคในการควบคุมอาคารได้เป็นอย่างดี
•   ทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เช่น เวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา วันหยุดตามประเพณี วันหยุดตาม
    กฎหมายแรงงาน การลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลารับราชการ การจัดวันหยุดพักผ่อน  อัตราการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา การจ่ายเงิน
    ชดเชยเมื่อเลิกจ้าง เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถกระทำการใดก็ตาม ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่นๆ มาก่อนก็ได้

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


•   กรณีที่บริษัทใดกระทำผิด ให้ลงโทษบุคคลที่สั่งการ หรือกระทำความผิด ถึงขั้นจำคุก หรือถูกปรับ

•   ทำไมหัวหน้างานจึงมีสถานภาพเป็นนายจ้างด้วย
•   กิจการที่ใช้วิธีเหมาค่าแรง ก็เป็นนายจ้างด้วย
•   ความหมายของคำที่ใช้ในกฎหมายนี้เป็นอย่างไร เช่น ค่าจ้าง วันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน
     ในวันหยุด ค่าชดเชย เป็นต้น

•   แม้นายจ้างได้ประโยชน์ตามกฎหมายนี้ ก็ห้ามตัดสิทธิลูกจ้างตามกฎหมายอื่น
•   ถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินประกัน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ แม้มีเหตุผลต้องเสียดอกเบี้ย 15% ต่อปี หากจงใจไม่จ่ายเสียเงินเพิ่ม 15%
     ทุก 7 วัน

•   กฎหมายห้ามเรียกเก็บเงินประกันกรณีใด และกรณีใดเรียกเก็บเงินประกันได้ และประกาศกระทรวงเรื่องดังกล่าวมีอย่างไร
•   เปลี่ยนตัวนายจ้างได้ แต่เปลี่ยนสิทธิให้ลูกจ้างน้อยลงไม่ได้
•   เลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามีกรณีใด และแก้ปัญหาอย่างไร
•   เงื่อนไขการบอกกล่าวล่วงหน้ามีอย่างไร
•   ถ้าไม่ระบุเหตุผลในการเลิกจ้าง จะยกเหตุไม่จ่ายค่าจ้างไม่ได้
•   ชั่วโมงทำงานปกติของงานธรรมดา และงานอันตราย แตกต่างกันอย่างไร
•   ห้ามมีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ลูกจ้างยินยอม
•   ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ยกเว้นกรณีใด
•   นายจ้างมีสิทธิสั่งให้ลูกจ้าง 8 ประเภท มาทำงานในวันหยุดได้ คืองานใดบ้าง
•   ก่อนทำงานล่วงเวลา จะต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อน
•   วันหยุดตามประเพณี 3 วัน ได้แก่วันใดบ้าง
•   ห้ามทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ในงานอันตราย ห้ามทุกกรณีหรือไม่
•   ลูกจ้างลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง แต่ถ้าลามากนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้
•   ให้ลูกจ้างลาทำหมัน ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่
•   ลากิจ สุดแต่ที่บังคับ หรือนายจ้างกำหนด ไม่ให้ก็ผิดกฎหมายใช่ไหม
•   ลารับราชการ ได้ค่าจ้างตามวันในหมายเรียกหรือตามวันที่ขอลา
•   ลาเพื่อคลอดบุตร มิใช่ลาก่อนคลอด / หลังคลอดใช่หรือไม่
•   ลากเพื่อฝึกอบรมฯ จ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ใช่ไหม
•   ห้ามลูกจ้างมีครรภ์ทำงานบางเวลา หรือติดไปกับยานพาหนะ ฝ่าฝืนหัวหน้างานถูกจำคุก 6 เดือน ปรับ 100,000 บาท
•   วันหยุดตามกฎหมายแรงงานมี 3 วัน วันใดบ้าง
•   ไม่ได้จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน จะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดให้หรือไม่
•   นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามมาตรา 119 ลูกจ้างจะได้ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนที่เหลือเท่าไร
•   ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานาของลูกจ้างรายเดือน ต้องหารค่าจ้างรายเดือนด้วยผลคูณของ 30 วัน จำนวนชั่วโมงทำงาน
•   อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ถูกต้องตามกฎหมายคิดอย่างไร
•   ลูกจ้างเดินทางไปทำงานท้องที่อื่น ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในระหว่างเดินทาง
•   ในกรณีที่นายจ้างหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการหยุดชั่วคราวมิใช่เหตุสุดวิสัย นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 50% ในกรณีไม่
     จ่ายค่าจ้างเลยนั้นถือว่าทำผิดในกรณีใด

•   มื่อประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และต้องปิดประกาศไว้ใน
     ที่เปิดเผยด้วย มิฉะนั้นเป็นความผิด

•   ห้ามพักงานระหว่างการสอบสวน เว้นแต่มีข้อบังคับกำหนดให้พักงานได้ โดยต้องระบุความผิดและระยะพักงาน ไม่เกิน 7 วัน จ่ายค่าจ้าง 50%
•   อัตราค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ความหมายของการเลิกจ้าง ข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เงื่อนไขการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
•   ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าลูกจ้างทำความผิด
•   ถ้านายจ้างย้ายสถานประกอบการไปตั้งที่อื่น มีผลกระทบต่อลูกจ้างมาก นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
     ของค่าชดเชยปกติ และถ้าไม่บอกล่วงหน้าต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้า 30 วัน

•   ถ้าเลิกจ้าง เพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน การผลิต การจัดจำหน่าย หรือบริการ โดยนำเครื่องจักร หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือ
     เทคโนโลยีจนต้องลดลูกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 60 วัน และจ่ายค่าชดเชยพิเศษอีกปีละ 15 วัน
     ที่มีอายุงานเกิน 6 ปี + 180 วัน แต่ไม่จ่ายค่าจ้างเกิน 360 วัน

•   ถาม-ตอบ ปัญหาข้องใจภาพบรรยากาศการอบรม