งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • การจัดการด้านการก่อสร้าง

 
รหัส CK10

หลักสูตรอบรมการจัดการด้านการก่อสร้าง

 

ธุรกิจ การก่อสร้าง เป็นหนึ่งในธุรกิจประเภทบริการ (Services) เพราะการก่อสร้างนั้นไม่ได้ผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่แบบโรงงานทั่วไป แต่เป็นการขายบริการ (Service) โดยขายความสามารถในการบริหารจัดการ (Management) โดยสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จทันตามเวลา (Time) คุณภาพ (Quality) และงบประมาณ (Cost) ที่กำหนด
  

หลักสูตรการบริหารจัดการงานก่อสร้างนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นภาพรวม และเข้าใจถึงขบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องและทุกส่วนในธุรกิจการก่อสร้างอย่างเป็นระบบได้ง่ายขึ้น โดยวิทยากรจะร่วมถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานมาให้เข้าใจได้แบบง่ายๆ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ และทักษะไปปรับปรุงงานก่อสร้างที่ทำอยู่ได้ดีขึ้น

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างเทคนิค จบใหม่ หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจทุกขบวนการทำงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว หรือมีประสบการณ์แล้ว แต่ต้องการมองได้ครบระบบมากขึ้นกว่าเดิม และ สามารถสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเรียนรู้กระบวนการบริหารงานก่อสร้างในเบื้องต้น
•   สามารถเรียนรู้การวางแผนของงานก่อสร้าง และแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตงานก่อสร้าง

•   สามารถเรียนรู้การควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง
•   สามารถเรียนรู้การบริหารความปลอดภัย การควบคุมผลิตภาพและการจัดเตรียมแบบรูป และรายการ และสัญญางานก่อสร้างได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

เข้าใจระบบของการทำงานรวมถึงการจัดการด้านงานก่อสร้างรวมถึงกระบวนการ การวางแผนการควบคุมผลิตภาพ และการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
•   ขบวนการทำงานทั้งวงจรชีวิตการก่อสร้าง (Life Cycle of Construction)
•   การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน WBS (Work Breakdown Structure) เพื่อให้ง่ายในการบริหารก่อสร้าง
•   การจัดโครงสร้างองค์กรสำหรับงานก่อสร้าง (Organization Structure)
•   หลักการวางแผนงานก่อสร้าง (Scheduling)
•   หลักการคำนวณตารางเวลาแผนงาน แบบวิธี CPM
•   การติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยกราฟ S-Curve เพื่อเปรียบเทียบระหว่างที่วางแผน (Plan) และที่ทำจริง (Actual)
•   หลักการบริหารบุคลากรงานก่อสร้างงานสนาม และสำนักงาน
•   หลักการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง (Cost Control) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
•   เทคนิคการบริหารความปลอดภัย (Safety)ในหน่วยงานก่อสร้าง
•   เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในงานก่อสร้างด้วยวิธี Lean, Learning Curve และอื่นๆ
•   เทคนิคในการจัดวางออกแบบงานสนาม (Site Layout) เพื่อให้ง่ายในการทำงาน
•   รูปแบบ รายละเอียดประกอบแบบ และสัญญางานก่อสร้าง
•   ถามตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์


ภาพบรรยากาศการอบรม