งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • การจัดการปัญหาด้านแรงงาน

 
รหัส LK04

หลักสูตรอบรม การใช้มาตรการทางวินัย ในการจัดการปัญหาด้านแรงงาน

 

ในทุกกิจการย่อมมีพนักงาน หรือลูกจ้างทำความผิดบ้างไม่มากก็น้อย โดยบริษัทจะต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับทางวินัย และบทลงโทษกำหนดไว้ แต่ไม่ใช่จะนำวินัยมาลงโทษเพียงอย่างเดียว ต้องรู้จักนำมาตรการทางวินัยมาใช้ในทางบวกด้วย แต่ถ้าจะลงโทษก็ต้องมีการสอบสวนก่อน

ดังนั้น เทคนิคการสอบสวน เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน และเทคนิคการจัดทำรายงานการสอบสวนขั้นตอนการใช้มาตรการในการลงโทษ จึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพราะหากได้รับมอบหมายให้ทำการสอบสวนเรื่องใดก็จะทำได้ถูกต้อง และรัดกุม มีการฟ้องร้องก็สามารถชนะคดีความ

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจความหมาย หลักการ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหมายของวินัยพนักงาน ความหมายของการสอบสวน
     การจัดทำรายงานสอบสวน ประเภทของพยาน เหตุในการลดหย่อนโทษ เป็นต้น

•   เข้าใจวิธีการในการใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักการระวัง ดูแล ป้องกัน และเยี่ยวยาแก้ไข
•   ทราบ เทคนิคต่างๆ ในการใช้มาตรการทางวินัย เช่น เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริง เทคนิคการสอบสวนที่ดี เทคนิคการเตรียมตัวสอบสวน เทคนิค
     การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น

•   เข้าใจขั้นตอนในการใช้มาตการในการลงโทษ และสามารถนำไปใช้ได้จริง
•   ยกตัวอย่างของคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการสอบสวน

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


•  
ความหมายของวินัยพนักงาน
•   การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการระวัง ดูแล ป้องกัน และเยีี่ยวยาแก้ไข
•   ความหมายของการสอบสวน
•   เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริง
•   ทำไมต้องสอบสวนข้อเท็จจริงผู้กล่าวหา ก่อนผู้ถูกกล่าวหา จึงจะได้ผลโดยแท้
•   เทคนิคการสอบสวนที่ดี
•   เทคนิคการเตรียมการสอบสวน
•   การรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนไปสอบสวน / ระหว่างการสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐาน
•   ประเภทของพยาน ประจักษ์พยาน พยานแวดล้อมกรณี พยานบอกเล่า พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานบุคคล พยานเอกสาร
     และวัตถุพยาน

•   การจัดทำรายงานการสอบสวน
•   ขั้นตอนการใช้มาตรการในการลงโทษ
•   ข้อบังคับ / ตัวบทกฎหมาย / คำพิพากษาฎีกา / ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง  เหตุมีอยู่จริง ไม่ระบุในคำสั่ง นำมาอ้างใช้ต่อสู้คดีไม่ได้
•   ไม่ต้องรอผลคดีอาญา สอบสวนเสร็จลงโทษได้โดยชอบ
•   มิได้แจ้งข้อหาแต่ต้น แจ้งข้อหาเพิ่มได้
•   ไม่กำหนดความผิดครั้งใด ลงโทษเท่าไรจะปลอดภัยกว่า
•   ลงโทษต่างกันในความผิดเดียวกันได้
•   ความประพฤติส่วนตัวไม่เหมาะสม เลิกจ้างได้
•   หลักเกณฑ์การออกหนังสือเตือนมีอย่างไร
•   ลักษณะคำเตือนที่รัดกุม ถูกต้อง มี 8 ประการ
•   วิธีแจ้งคำเตือนเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ 7 ประการ
•   การเลิกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน 5 ประการ
•   เหตุลดหย่อนโทษ
•   คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยที่ต้องให้ความสนใจ
•   ทำผิดครั้งเดียว ลงโทษหลายสถานได้
•   ลงชื่อทำงานล่วงเวลา แต่ไม่มาทำ ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ได้
•   แม้มีใบรับรองแพทย์แสดง นายจ้างไม่เชื่อ เลิกจ้างได้
•   อ้างเหตุไม่ตรงความผิด ศาลฎีกาให้เลิกจ้างได้
•   ปล้ำลูกน้องนอกที่ทำงาน นอกเวลางาน ก็เลิกจ้างได้
•   ทะเลาะวิวาท เลิกจ้างได้
•   ต่อยหัวหน้านอกโรงงาน แต่เกี่ยวกับงานเลิกจ้างได้
•   เลิกจ้างผู้บังคับบัญชา เพราะบกพร่องในการดูแลลูกน้องได้
•   ลูกจ้างพูดจาข่มขู่ และไม่สุภาพต่อนายจ้าง เลิกจ้างได้
•   ไม่ไว้วางใจลูกจ้าง ก็เลิกจ้างได้
•   หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เลิกจ้างได้
•   ขาดงาน 2 วัน แม้มีเหตุผลอันสมควร ก็เลิกจ้างได้
•   หลับในเวลางาน 2 ชั่วโมง เลิกจ้างได้
•   ทำความผิดมานานเกิน 1 ปี นำเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้างได้
•   ทำงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปรับปรุงตัว ไม่น่าพอใจ เลิกจ้างได้
•   เล่นการพนันนอกโรงงาน เลิกจ้างได้
•   ลูกจ้างหยอกล้อซ้ำในเวลาทำงาน ถูกเลิกจ้างไม่ได้ค่าชดเชย
•   ใช้เวลาทำงานมาขายของส่วนตัว เลิกจ้างได้
•   ดื่มสุรามากจนรุ่งขึ้นมาทำงานไม่ได้ เลิกจ้างได้
•   ไม่เข้าร่วมประชุมตามนายจ้างสั่ง เลิกจ้างได้
•   มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เลิกจ้างได้
•   ลงเวลาทำงาน แต่ไม่ทำงาน เลิกจ้างได้
•   ทำผิดระเบียบ แม้ไม่ร้ายแรง ก็เลิกจ้างได้
•   รับเงินจ้างลูกค้า โดยมิได้เรียกร้อง ก็เลิกจ้างได้
•   ทำเงินขาดบัญชีเล็กน้อย ก็เลิกจ้างได้
•   สั่งให้ลูกจ้างไปทำงานที่หนึ่ง แต่กลับไปอีกที่หนึ่ง เลิกจ้างได้
•   ลูกจ้างทำผิดอาญา ศาลให้รอการลงโทษ ก็เลิกจ้างได้ภาพบรรยากาศการอบรม