งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • การตรวจสอบ อาคารเชิงลึก

 
รหัส SE03

หลักสูตรอบรมการตรวจสอบอาคารเชิงลึก

 
กฎหมายควบคุมอาคารนั้น ถูกกำหนดขึ้นก็เพื่อ มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก โดยเฉพาะอาคารสาธารณะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการ ในการตรวจสอบเพื่อให้รัดกุมที่สุด โดยหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องของ การวางฐานราก การวางเสาเข็ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงความปลอดภัย ความแข็งแรงมากที่สุด

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

 •   สามารถสำรวจ และทดสอบดินได้

 •   สามารถทำสอบน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้

 •   เข้าใจถึงการตรวจสอบอาคารเชิงลึกได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
  
-

 
ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   การเจาะสำรวจและทดสอบดิน พร้อมทั้งการติดตั้งเครื่องมือหาความยาวของเสาเข็ม
•   การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
•   การทดสอบหากำลังของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
•   การหาเหล็กเสริม
•   ตัวอย่างการตรวจสอบอาคารเชิงลึก และตัวอย่างการซ่อมแซม

 

ภาพบรรยากาศการอบรม