งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การตลาด Branding  
  • การตลาด Branding  
  • การตลาดแบบ IMC และ CRM

 
รหัส MK02
 

 
หลักสูตรอบรมการตลาดแบบ IMC และ CRM

 

การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะธุรกิจ ที่มีอัตราการเติบโตมากขึ้น เช่น ธุรกิจการก่อสร้างล้วนแต่มีการแข่งขันกันไม่ว่าจะใช้ กลยุทธ์ หรือวิธีใด ทุกๆคนย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ คือ ชื่อเสียงขององค์กรรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ (Product) เน้นภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ การบริการ (Service) และการสร้างยอดขาย ทั้งหมดที่กล่าวมาถือว่า เป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาด  ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่นิยมกันมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารทำการตลาดยุคใหม่ (IMC)  ซึ่งแต่ละ ธุรกิจล้วนแต่หากลยุทธ์ต่าง ๆ มาช่วยในธุรกิจของตนให้เกิดการรับรู้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย   เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจงรักภักดี ต่อตราสินค้า (Brand)  ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) และการบริการ (Service) การทำการตลาดยุคใหม่  (IMC) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความเด่นชัด

ในการที่จะเลือกเครื่องมือการสื่อสารให้เป็นจุดที่สามารถติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นอกจากการเลือกเครื่องมือ สื่อสารในการทำการตลาด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (CRM) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำธุรกิจ เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในการซื้อสินค้า  และการบริการ  (Brand Value) รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้า (Brand) และองค์กร

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจ และทราบถึงประโยชน์ด้านการทำประชาสัมพันธ์รวมถึงเทคนิคการสื่อสารทำการ ตลาดแบบครบวงจร (IMC) และกลยุทธ์การ
     สร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

•   เข้าใจ และทราบแนวโน้มรวมถึงกลยุทธ์การนำเครื่องมือการสื่อสารนำการพัฒนาด้านธุรกิจก่อสร้างมาใช้ในการทำงานของตนเองได้
•   เกิดความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจก่อสร้าง และนำแนวคิดการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าไปใช้ในธุรกิจ
     ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

•   สามารถสร้างจุดเด่นของสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (Brand Value) สามารถเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารส่งเสริม
     การขายให้เกิดความหลากหลาย ครบวงจร รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ติดตลาด และ
     ครองใจกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าตลอดไป

•   สามารถเข้าใจ และทราบถึงความหมาย IMC & CRM
•   สามารถอธิบายถึงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรได้เป็นอย่างดี
•   สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางตลาดได้
•   ทราบถึง และเข้าใจเรื่ิิองการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

(IMC)

•  
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication-IMC) คืออะไร ?
•   องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม IMC
•   Above – the – Line  Marketing & Below – the – Line Marketing ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•   ประเภทของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด

          - กลยุทธ์การโฆษณา
          - กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
          - การทำ Marketing PR และ Event Marketing Sponsorship
          - การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point  of  Purchase  Display)
          - การตลาดโดยตรง (Direct  Marketing)
          - การสื่อสารนอกสถานที่ (Out – of -  home  Media)

•   ประเภทเครื่องมือสื่อสารการตลาด (ต่อ)
•   การออกแบบแผนโปรแกรม IMC
•   กรณีศึกษา/ตอบบัํญหา

         - วงจรการควบคุมโครงการ
         - หลักการ GANTT Chart
         - เครื่องมือการควบคุมโครงการ PERTและ CPM

วันที่ 2 :


(CRM)

•  
แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย CRM
•   สร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจร (Integrated Relationship Management; IRM)
•   เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•   การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่ (Key Account  Management; KAM)
•   การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience  Management:CEM)
•   การสร้างประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์น่าประทับใจ (Moment of Truth; M.O.T.)
•   กรณีศึกษา/สรุป และตอบข้อซักถาม


ภาพบรรยากาศการอบรม