งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การติดตามคุณภาพภายในองค์กร ISO 9001:2008

 
รหัส QK04
 

หลักสูตรอบรมการติดตามคุณภาพภายในองค์กร ISO 9001:2008

แนวทางการทำงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามหลักการ การบริหารคุณภาพ  (Quality Management) โดย Dr.Deming คือ P-D-C-A (Plan Do Check Act) และการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร  (Internal Quality Audit) นับว่าเป็นกลไก Check หรือตรวจสอบสำคัญที่จะส่งผลให้การทำงาน เป็นตามระบบที่วางไว้  และ  จำเป็นต้องมีตามข้อกำหนด ISO 9001 อย่างไรก็ตาม บุคคลที่จะทำหน้าที่ เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) จำเป็นต้องผ่านการอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้การตรวจประเมินนั้นมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจประเมินในที่สุด

การอบรมในหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในทั้งภาคทฤษฎีทีเกี่ยวกับ การตรวจประเมิน รวมทั้งภาคปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะในการตรวจประเมินแก่ผู้เข้าสัมมนา และให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นประโยชน์แก่องค์กรต่อไป


 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

เข้าใจ และรับทราบในหลักการการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 2008
เข้าใจถึงหลักการบริหารคุณภาพ
สามารถทราบถึงข้อกำหนด และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
เข้าใจถึงลักษณะถึงประเภทของการตรวจประเมิน และการวางแผนการตรวจประเมิน
เข้าใจในทั้งภาคทฤษฎีทีเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งภาคปฏิบัติได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่นๆ มาก่อนก็ได้

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคุณภาพหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
•  
ทบทวนเนื้อหาข้อกำหนด ISO 2008
•  
Workshop 1 (Documentation) ทบทวนเนื้อหาข้อกำหนด ISO 2008 (ต่อ)
•  
ข้อกำหนด และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน Workshop 2 (คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน)
   ประเภทของการตรวจประเมิน และการวางแผนการตรวจประเมิน

วันที่ 2 :

•   การจัดเตรียม Checklist สำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
   workshop 3 การจัดทำ Checklist
   เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
   workshop 4 (Role play)
   การเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
   Live Audit Step 1  การจัดทำ Checklist
   Live Audit Step 2  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

•   Live Audit Step 3  การเขียนรายงาน
•   สรุปการทำ Live Audit

•  
ตอบข้อซักถาม
 

ภาพบรรยากาศการอบรม