งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารข้อมูลโครงการ ด้วยโปรแกรม Primavera Project Planner P3

 
รหัส 603

หลักสูตรอบรมการบริหารข้อมูลโครงการ ด้วยโปรแกรม Primavera Project Planner (P3)

 
หลักสูตรอบรม 1 วัน และลงมือปฎิบัติจะทำให้เข้าใจถึงหลักการ การวางแผนงานระดับยาก ๆ และการโอนถ่ายข้อมูล  โครงการ มาจากโครงการอื่นที่ทำไว้แล้ว การแก้ไขข้อมูลโครงการ ด้วย Grobal Change เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการทำงาน  และช่วยให้คุณสามารถ  ที่จะนำเสนอแผนงานโครงการได้สวยงามมากยิ่งขึ้น

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สร้างโครงการได้จากคำสั่งขั้นสูงใน P3 ได้
•   สามารถสร้างสูตรการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง Global change ได้


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ต้องผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม P3 - 601, 602 มาแล้ว

ระยะเวลา :
    1  วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

•   สร้างกลุ่มโครงการ
•   สร้างและเรียกใช้ fragnets
•   การเรียกดูความสัมพันธ์ของกิจกรรมใน PERT
•   การนำเข้าและส่งออกจากโปรแกรมไป spreadsheet และรูปแบบไฟล์แบบอื่นๆ
•   การสร้างและกำหนดข้อมูลของตัวเอง
•   การแก้ไขข้อมูลโครงการด้วยคำสั่ง global change
•   การใช้ Primavera Draw
•   การแนบไฟล์วัตถุลงในกิจกรรมในแผนงาน
•   การลิงค์วัตถุลงใน layout
•   การสั่งให้แผนงาน PERT ให้พอดีกับหน้ากระดาษ
•   การแสดงข้อมูล P3 ในรุปแบบไฟล์ Metafile format
•   การสร้างเว็ปเพจโครงการโดยการใช้ Project Wizard


ภาพบรรยากาศการอบรม