งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • ต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคารและงานก่อสร้าง

 
รหัส CK01

หลักสูตรอบรมต้นทุน และการประมาณการมูลค่าอาคารและงานก่อสร้าง

 

ต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคาร และงานก่อสร้าง คือ  การสร้างวิธีการประมาณต้นทุนอสังหาริมทรัพย์  การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแนวทางของการประมาณราคางานก่อสร้างต่างๆ การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อการประมูลงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั่วไปของโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ราคา เพื่อการประมูลงานก่อสร้างในทุกหมวดงานผ่านจากการศึกษาบนฐานข้อมูลที่มาจากการอ่านแบบก่อสร้างการจัดทำหมวดหมู่ของเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลงานและควบคุมราคางานก่อสร้างการปฏิบัติวิชาชีพนักสำรวจราคา (Quality Surveyor) จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติวิชาชีพนักสำรวจราคา

โดยหลักสูตรของการอบรมที่เกี่ยวกับต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคารและงานก่อสร้างนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการงบประมาณต้นทุนกำหนด เพื่อการวางแผนงบประมาณโครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความจำเป็นต่อผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาโครงการ ผู้บริหารงานก่อสร้าง และผู้รับเหมางานก่อสร้างรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ และจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติวิชาชีพนักสำรวจราคา


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

รับทราบ และเข้าใจถึงแนวคิด องค์ประกอบ และวิธีการกำหนดต้นทุนและประมาณมูลค่าอาคารและงานก่อสร้างสามารถประยุกต์ และต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงบริหารจัดการงบประมาณโครงการเข้าใจถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติวิชาชีพนักสำรวจราคาได้

 

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

•   บทนำ และวิธีการประมาณต้นทุนอสังหาริมทรัพย์
•   การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการประมูลงาน
•   การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั่วไปของโครงการ
•   การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
•   การจัดทำหมวดหมู่ของเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลงาน
•   Workshop / Case study

 
วันที่ 2 :


การสร้างรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ

•   กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ราคาเพื่อการประมูลงานก่อสร้างในส่วนงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
•   กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ราคาเพื่อการประมูลงานก่อสร้างในส่วนงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
•   ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาคาร
•   การปฏิบัติวิชาชีพนักสำรวจราคา (Quality Surveyor)
•   จริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพนักสำรวจราคา (Quality Surveyor)
•   Workshop / Case studyภาพบรรยากาศการอบรม