งานสัมมนา

รายละเอียด


 • การก่อสร้าง  
 • การก่อสร้าง  
 • การประมาณราคาก่อสร้าง (Estimating)

 
รหัส CE401

หลักสูตรอบรม การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator

 

หลักสูตรการใช้โปรแกรม Qwik Estimator ในการทำประมาณราคางานก่อสร้าง จะช่วยย่นระยะเวลาในการถอดแบบทั้งด้าน
งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนำเอาคุณสมบัติพิเศษและความเฉลียวฉลาดจาก Excel มาช่วย

ในการคำนวณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขให้เสียเวลา การทำงานและประมวลผลเป็นระบบ AUTO ทั้งหมด

รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก พนักงานประมาณราคา นิสิต นักศึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่

สนใจ สามารถทำประมาณราคาได้ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ งานรับเหมาต่อเติมจนถึงอาคารสูง 

ผู้รับการอบรม แค่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์บ้างและสามารถดูแบบก่อสร้างได้ก็พอเพียงสำหรับการใช้งาน ใช้ภาษาไทยใน

การเขียนทั้งสิ้น สามารถทำงานให้จบภายในหน้าจอเดียวสะดวกรวดเร็วไม่ซับซ้อน การคิดปริมาณงานต่างๆ ใช้ตาม

มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง เหมาะสำหรับการทำราคากลางของงานราชการ และงานเอกชนทั่วไป ความพิเศษของ

โปรแกรม สามารถเก็บข้อมูลที่ทำการถอดแบบออกมาไว้เป็น Backup sheet เพื่อการตรวจสอบภายหลังได้ สามารถนำ

ข้อมูลวัสดุที่ทำการถอดแบบสั่งวัสดุเข้าไซท์งานได้ สามารถนำวัสดุที่ถอดแบบนำมาแบ่งงวดงานได้


ระยะเวลา :
    1  วัน

   

 

 
เนื้อหาหลักสูตร :


 1. แนะนำส่วนต่างๆของหน้าจอและปุ่มคำสั่งต่างๆ บนโปรแกรม Qwik Estimator
 2. ทำความรู้จักและทดสอบปุ่มการทำงานต่างๆบนหน้าจอ
 3. เริ่มต้นป้อนข้อมูลต่างๆในการถอดแบบดังนี้
  1. งานโครงสร้าง 
   - งานถอดแบบ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งานถอดแบบ คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งานถอดแบบ เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งานถอดแบบ พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งานถอดแบบ พื้น POST TENSION สำหรับอาคารสูง 
   - งานถอดแบบ บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งานถอดแบบ ผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  2. งานสถาปัตยกรรม 
   - งานถอดแบบ ผิวพื้น บังเชิงผนัง 
   - งานถอดแบบ ผิวผนัง งานก่อฉาบ งานบุผิวกระเบื้อง งานทาสี 
   - งานถอดแบบ ฝ้าเพดาน มอบฝ้าเพดาน 
  3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น 
   - การคิดราคาต่อหน่วยทั้งงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 
   - การหาค่า K ,การหาค่า Factor F, ตัวอย่างการทำ BOQ ฯลฯ

ภาพบรรยากาศการอบรม