งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • เทคนิคการประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมา

 
รหัส CE03

หลักสูตรอบรมเทคนิคการประเมินและการคัดเลือกผู้รับเหมา

 

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีอิทธิพลชี้วัดความสำเร็จ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ ผู้รับเหมา เนื่องจากผู้รับเหมา เป็นกำลังหลักที่สำคัญ  ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กร  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ต้นทุนคุ้มค่า และ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้องค์กรนั้นคงอยู่ได้อย่างมีกำไร  องค์กรที่มีผู้รับเหมาที่ดีทำงานให้ จึงเป็นองค์กรที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่น ๆ
 
ด้วยเหตุนี้การสรรหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมาร่วมงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆที่ทุกองค์กรต้องใส่ใจ และเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร การประเมินเพื่อจัดอันดับผู้รับเหมาที่มีอยู่ เพื่อคัดเลือกให้งานต่อก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักวิธีพิจารณาผู้รับเหมาในด้านต่างๆ สำหรับประเมินผู้รับเหมา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุดมาร่วมงาน และจัดอันดับผู้รับเหมาเพื่อเลือกให้งานต่อเนื่องแก่ผู้รับเหมาที่ดีที่สุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถวิเคราะห์เเละประเมินผู้รับเหมาที่ดีได้
•   สามารถจัดอันดับผู้รับเหมาที่มีอยู่ได้
•   สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาที่ดีมาร่วมงานได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•     บทบาทของเเต่ละฝ่ายในงานก่อสร้าง เช่น เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ผู้ออกแบบงาน ผู้รับเหมา เเละอื่นๆ
•     บทบาทหลักเเละเเนวความคิดในการทำงานของผู้รับเหมา
•     ประเภทของผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานเเต่ละงาน
•     วิธีการสรรหาผู้รับเหมา จากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น จากการประกวดราคา จากการเเนะนำของคนรู้จัก เเละอื่นๆ
 
•  
  วิธีการคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ดีเหมาะสมกับงาน
           
                  การวิเคราะห์ ศักยภาพภายในองค์กรรับเหมานั้น ๆ
 
                        - วิเคราะห์ รูปแบบการประกอบการของผู้รับเหมานั้นๆ ให้เหมาะสมกับงาน เช่น อยู่ในรูปนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
                        - วิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ บุคลากร man, สถานะทางการเงิน money, การคัดเลือก เเละหาวัสดุ material, การจัดการ management
                        - วิเคราะห์ผู้นำองค์กร ผังการบริหารองค์กร การประสานงาน เเละระบบเอกสารต่าง ๆ
 
                  การวิเคราาะห์จากประสบการณ์เเละงาน   
 
                        - ผลงานในอดีต

                        - งานที่กำลังทำในปัจจุบัน
                        - จำนวนงานที่รับทำต่อปี
                        - ขนาดมูลค่าโครงการที่รับทำ (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก)
                        - ทำงานมาเเล้วกี่ปี
                        - คุณภาพงาน (Pre Quality)
                        - การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามสัญญา
                        - การส่งมอบงาน เคลียร์พื้นที่ ขนขยะเศษวัสดุก่อสร้าง  
 
                 การวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ

  
                        - ราคาและการจ้างเหมา

                        - การรับประกันผลงาน
                        - การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง
                        - การเสนอความคิดสร้างสรรค์
                        - การให้ความร่วมมือในงานอื่นๆ
                        - สายสัมพันธ์เเละเครดิตกับ supplier 
 
•     เกณฑ์ในการประเมินผู้รับเหมา เพื่อให้เกรดผู้รับเหมา 
 
       - ราคาและการจ้างเหมา

       - การรับประกันผลงาน

 

•    การเปรียบเทียบราคาและการต่อรองราคากับผู้รับเหมา
 
      - การเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมารายอื่น ๆ

      - การต่อรองราคาเเละการต่อรองอื่น ๆ
      - การตกลงเรื่องงวดการชำระเงิน

 
•    
การรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาให้คงอยู่กับผู้ว่าจ้างต่อไป
     
      - การให้งานต่อเนื่อง

      - การเเนะนำงานต่อ

•    การเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมกับวิทยากรเเละผู้อบรมด้วยกันเอง
 
      - การยกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

      - การถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ


ภาพบรรยากาศการอบรม