งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Facilities Management  
  • Facilities Management  
  • การประเมินผลสภาพแวดล้อมอาคาร

 
รหัส FMK02

หลักสูตรอบรมการประเมินผลสภาพแวดล้อมอาคาร

 

กระบวนการประเมินผลหลังการใช้และสภาพแวดล้อมอาคาร คือ การสร้างกระบวนการประเมิน  หลังการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ของกระบวนการทางอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้วัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตลอดจนถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานอาคารข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบ ความสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์  และ  เป้าหมายขององค์กร ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ถึง  แนวทางในการพัฒนาแผนการบริหารทรัพยากรขององค์กร

โดยหลักสูตรของการอบรม  ที่เกี่ยวกับการประเมินผลหลังการใช้  และ  สภาพแวดล้อมอาคารนั้น  เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้าไปใช้งานภายในอาคารจำนวนมาก หากขาดการตรวจสอบถึงสภาพการใช้งานที่ดี ก็ปราศจากความปลอดภันแก่ผู้ใช้งานภายในอาคารได้ประกอบกับ ในปัจจุบันภาครัฐ ก็มีการออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยหลังจากเปิดใช้อาคาร รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอีกด้วย

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

รับทราบ และเข้าใจถึงการแนวความคิด องค์ประกอบ และรูปแบบวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพพื้นฐานสามารถประยุกต์ และ
ต่อยอด องค์ความรู้ในเชิงการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรกายภาพ


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

รับทราบ และเข้าใจถึงองค์ประกอบ และวิธีการประเมินผลหลังการใช้และสภาพแวดล้อมอาคาร มีความเข้าใจถึงแนวทางข้อบังคับ ข้อ
กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอาคารและการจัดการพลังงานสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงการสร้างแนวทางคู่มือ เพื่อ
การตรวจสอบอาคารได้


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการตรวจสอบ

•  
  บทนำ และความจำเป็นของการประเมินผลหลังการใช้และสภาพแวดล้อมอาคาร
•     จิตวิทยาสภาพแวดล้อมกับงานสถาปัตยกรรม
•     ข้อกฎหมาย ว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร
•     การตรวจสอบคุณภาพการใช้อาคารด้านสถาปัตยกรรม
•     การตรวจสอบคุณภาพการใช้อาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
•     Workshop / Case study

วันที่ 2 :

การสร้างแนวทาง คู่มือเพื่อการตรวจสอบ

•  
  การตรวจสอบคุณภาพการใช้อาคารด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
•     การบริหารจัดการพลังงาน
•     ประสิทธิภาพของการกำหนดแนวทางพื้นที่ใช้สอย (Workplace Management)
•     โครงการด้านกายภาพและการบริหารโครงการ เพื่อการตรวจสอบอาคาร
•     การจัดการอาคาร เพื่อการตรวจสอบอาคาร
•     Workshop / Case study


ภาพบรรยากาศการอบรม