งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • การป้องกันดินพังดินอ่อน

 
รหัส SK03

หลักสูตรอบรมเทคนิคการป้องกันดินพัง สำหรับดินอ่อนและดินหลวม (Sheet Pile)

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับวิศวกรโยธา, วิศวกรโครงสร้างและวิศวกรธรณีวิทยาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเสาเข็มดินซีเมนต์ (CementColumn), การนำเสาเข็มดินซีเมนต์มาแก้ปัญหาของฐานรากของดินเหนียวอ่อนหรือดินทรายหลวมเช่น งานฐานรากของถนน,สนามบิน, ถังน้ำมัน, งานแก้ไขลาดริมตลิ่งริมบึง, งาน Slope Protection, งานขุดลึก, งานกันการซึมผ่านของ อ่างเก็บน้ำ, บ่อขยะมูลฝอย, เขื่อนใต้ดิน, งานป้องกันฐานรากของโบราณสถาน, งานลดความรุนแรงของแผ่นดินไหว ฯลฯ 

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ Cement Column ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
•   สามารถออกแบบรากฐานของถนน สนามบิน บนดินอ่อน หรือดินหลวมได้
•   สามารถออกแบบป้องกัน Slope ของงานขุดลึก
•   สามารถออกแบบป้องกันการพังทลายของฝั่งแม่นำ้ ลำคลอง ทะเลสสาบ


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 

ต้องเป็นวิศวกรโยธา, วิศวกรโครงสร้าง, นักเทคนิคธรณี หรือเคยเรียนวิชา Siol Mechanics มาบ้าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน


ระยะเวลา :    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   การพัฒนากำลังของ Soil Cement
•   การผสมแบบ Mechanical Mixing
•   Jet Grouting
•   การนำ Cement Column ไปใช้งานด้านวิศวกรรม
•   การตรวจสอบ Cement Column ในสนาม
•   การออกแบบ Cement Column ในฐานะเสาเข็ม
•   การออกแบบเสถียรภาพด้าน Local Shear Failure
•   ตัวอย่างการออกแบบ
•   การประยุกต์ใช้งานวิศวกรรม
•   ตอบปัญหา
•   สรุปบทเรียน  


ภาพบรรยากาศการอบรม