การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ

งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ

 
รหัส EE01

หลักสูตรอบรมการฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ

 
เนื่องด้วยอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้นตาม พรบ. ควบคุมอาคารนั้นถือว่า เป็นอาคารไม่ควบคุมและผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรก็ได้ แต่ทั้งนี้อาคารดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมีความแข็งแรงถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุม และมาตรฐาน  วสท. กำหนดซึ่งเห็นว่าผู้ออกแบบบางครั้งยังขาดความรู้พื้นฐานอีกทั้งความสามารถของเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามามีบทบาท ในการออกแบบมากขึ้นเพียงแค่ผู้ออกแบบใส่ค่าต่าง ๆ เข้าไปเท่านั้นก็ออกแบบโครงสร้างออกมาให้เสร็จบางครั้งถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นจะทำให้ผู้ออกแบบคำนวณไม่สามารถทราบได้มีความผิดพลาดที่จุดใด  หรือการตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างการเสริมเหล็กหน้างานว่าถูกต้องหรือไม่

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ คำนวณออกแบบอาคารได้ถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดสามารถตรวจสอบรายการคำนวณและแบบขยายโครงสร้างการเสริมเหล็ก

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถคำนวณและออกแบบได้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐาน วสท.
•   สามารถตรวจสอบรายการคำนวณได้
•   สามารถจัดวางเหล็กเสริม และเขียนแบบขยายได้ถูกต้อง

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


•   มีพื้นฐานด้านทฤษฏีโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้างและกำลังวัสดุ
•   มีพื้นฐานด้านการเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้าง

ระยะเวลา :
    3  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ
•   ลักษณะโครงสร้างบ้านพักอาศัยแบบต่าง ๆ
•   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอนกรีต
•   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล็กเสริม และเหล็กรูปพรรณ
•   ลำดับขั้นตอนการออกแบบ
•   การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก


วันที่ 2 :

•   การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
•   การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก บันไดเหล็ก และบันไดไม้
•   การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
•   การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

 
วันที่ 3 :


•   การออกแบบแปเหล็กรูปพรรณ
•   การออกแบบจันทันเหล็กรูปพรรณ


ภาพบรรยากาศการอบรม