งานสัมมนา

รายละเอียด

  การฝึกดับเพลิงอาคารขั้นต้น
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ  
  • การฝึกดับเพลิงอาคารขั้นต้น  

 
รหัส FF01

หลักสูตรอบรม การดับเพลิงอาคารขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

 

ปัจจุบันมีอาคารสูงมากมายที่ต้องประสบกับภัยเพลิงไหม้หลายต่อหลายครั้งที่เราได้เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ถึงข่าวการสูญเสียทั้งบุคคลและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้และเพื่อให้ความสูญเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุดเราควรมีวิธีการป้องกันและทราบถึงการป้องกันและการระงับเพลิงได้อย่างถูกวิธี

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยฝึกทักษะในการป้องกัน การดับเพลิง พร้อมทั้งการอพยพหนีไฟเบื้องต้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและดับเพลิงไหม้จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีการป้องกัน การดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพ จากความรู้และประสบการณ์ของนักดับเพลิงระดับมืออาชีพที่สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร และเจ้าของโครงการ ไม่ควรพลาด

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม :


•   ทราบถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย
•   ทราบถึงทฤษฎีของการเกิดเพลิง และป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
•   ทราบถึงหลักการหรือวิธีการการระงับเพลิงอย่างถูกวิธี

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


ไม่มี

ระยะเวลา :
    2  วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

การฝึกดับเพลิงอาคารขั้นต้น

•   ทฤษฎีของการเกิดเพลิง และการป้องกันอัคคีภัย
•   สาเหตุ และการกำจัดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย  
•   ประเภทของเพลิง  
•   หลักวิธีการระงับอัคคีภัยขั้นต้น  
•   การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาคาร  
•   ฝึกการใช้สารดับเพลิงแต่ละประเภทของเชื้อเพลิง  
•   ฝึกการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงภายในอาคาร

 
การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(Workshop)


•   แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง  
•   แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการหนีไฟ  
•   การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
•   ฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ


ภาพบรรยากาศการอบรม 
 


 


      สินค้าที่เกี่ยวข้อง