งานสัมมนา

รายละเอียด

  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • การวางแผนภาษี และจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 
รหัส TK05

หลักสูตรอบรมการวางแผนภาษี และจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร ที่ทำการจัดเก็บจากเงินได้ ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลถือว่าเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยผลของกฏหมายจึงมีหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดานั่นคือการเสียภาษี  ดังนั้นหากบริษัทหรือนิติบุคคลใดไม่ทำหน้าที่ในการเสียภาษี จะมีโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หลัก สูตร 2 วันนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดและเข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี และวิธีการดำเนินการทำเรื่องได้อย่างถูกวิธี ถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคล
•   ทราบประเภทของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิตบุคคลได้
•   ทราบวิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวนกำไรสุทธิ
•   ทราบหลักการ และขั้นตอนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
•   เข้าใจกฎหมายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70
•   ทราบบทลงโทษที่จะได้รับ หากมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี
แต่หากมีประสบการณ์ด้านทำงานสนามจริงมาแล้ว จะทำให้ท่านเข้าใจ และซาบซึ่งกับหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
•   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
•   เงื่อนไขการคำนวนกำไรสุทธิ
•   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
•   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70
•   การคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
•   บทกำหนดโทษภาพบรรยากาศการอบรม