งานสัมมนา

รายละเอียด


  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • การวิเคราะห์งบการเงิน

 
รหัส TK09

หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

 

ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น การจัดการด้านเอกสารทางบัญชี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ประกอบการจะต้องคำนึงถึง เนื่องจากงานเอกสารเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องให้ความสำคัญ และระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเอกสารเองและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น     กรมสรรพากร

หลักสูตรอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่านเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำเอกสารด้านบัญชีที่สอดคล้องกับพรบ.การบัญชีและได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจให้ถูกต้อง

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
สามารถวางระบบ และออกแบบเอกสารทางบัญชี และการเงินให้เป็นมาตรฐาน
•   สามารถจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารสำคัญๆ ที่สรรพากรมักตรวจสอบบ่อยๆได้
•   ทราบเอกสารรับ-จ่าย ของฝ่ายบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
•   เข้าใจเทคนิคการออกใบกำกับภาษีทุกประเภท
•   เข้าใจการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยการใช้ซอฟท์แวร์ และการตรวจสอบความถูกต้อง
•   ทราบวิธีปฏิบัติ และการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด)
•   สามารถเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บตามกฎหมายภาษี และกฎหมายบัญชี
•  
ทราบวิธีปฏิบัติในการทำลายเอกสารทางบัญชี
•  
เข้าใจวิธีปฏิบัติเมื่อเอกสารสูญหาย หรือถูกไฟไหม้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•    เจาะลึกสภาพปัญหาที่พบในระบบการออกหลักฐานเกี่ยวกับเอกสาร รับ-จ่าย ของฝ่ายบัญชี ตามหลักภาษีอากร ที่ต้องใช้ความสำคัญ
      และระมัดระวังเป็นพิเศษ

•    การวางระบบ และการออกแบบเอกสารหลักฐาน รับ-จ่าย ของฝ่ายบัญชีการเงินให้ถูกต้อง ตามกฎหมายบัญชีและสรรพากรยอมรับ
      เช่น การทำสำเนาใบกำกับภาษีออกเป็นชุด

•    วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออก การจัดเก็บ และการบันทึกบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่ถูกต้องทั้งชนิดและข้อความของแบบฟอร์ม ในฝ่าย
      บัญชีตามหลักกฎหมาย ภาษีอากร และกฎหมายบัญชีที่ควรจัดทำสำหรับธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป, ธุรกิจให้บริการ, ธุรกิจ
      อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

•    เอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร และเอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ใหม่
•    การกำหนดลักษณะ และชนิดเอกสารในฝ่ายบัญชี พร้อมทั้งวิธีการจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
•    เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการเสียภาษีอากร
•    ระบบเอกสารรายรับ เอกสารรายจ่าย ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่น
•    ระบบใบสำคัญต่างๆ การใช้เอกสารแทนบัญชีย่อย
•    รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานอื่นๆ
•    เทคนิคการจัดทำ และการปรับปรุงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ค่ารับรอง ค่ากีฬา เงินบริจาค ค่าของขวัญ ค่าสวัสดิการให้
      ถูกต้อง และ สรรพากรยอมรับ

•    เทคนิคการจัดทำ และปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ให้ถูกต้อง และสรรพากรยอมรับ
•    เทคนิคการจัดทำ และปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง และรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง และ
      สรรพากรยอมรับ

•    เทคนิคการจัดทำ และปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่มีลักษณะส่วนตัวให้โดยเสน่หา ค่าการกุศลให้ถูกต้อง และสรรพากรยอมรับ
•    เทคนิคการจัดทำ และปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่มิใช่เพื่อหากำไร หรือก่อให้เกิดรายได้ ให้ถูกต้อง และสรรพากรยอมรับ
•    เทคนิคการจัดทำ และปรับปรุงเอกสารใบกำกับภาษีที่ไม่สมบูรณ์ ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกภาษีต้องห้าม และการ
      จัดเก็บในกำกับภาษีซื้อให้ถูกต้อง และสรรพากรยอมรับ การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ และออก
      เป็นชุด ได้แก่ การออกใบกำกับภาษีด้วย Computer ทั้งฉบับ, การลงวันที่ในใบกำกับภาษี, ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ
      ออกใช้ได้หรือไม่, การออกใบกำกับภาษีกรณีให้ส่วนลด และส่วนลดการค้า เป็นต้น

•    หลักเกณฑ์สำคัญในการออกใบกำกับภาษีที่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อคืนได้ เช่น ใบกำกับภาษีได้ล่าช้า ข้ามเดือน มีสิทธิขอคืนภาษี
      ซื้อได้ หรือไม่

•    การออกใบแทน และการยกเลิกใบกำกับภาษี
•    การแก้ปัญหากรณีใบกำกับภาษีหาย ต้องแจ้งความ หรือไม่
•    หลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนื้ และใบลดหนี้ ตามมาตร 86/6 และมาตรา 86/7
•    ภาษีซื้อต้องห้าม
•    วิธีปฎิบัติ และการออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประกาศล่าสุด
•    สถานที่จัดเก็บเอกสาร วิธีการ และขั้นตอนการทำลายเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายบัญชี และกฎหมาย
      ภาษีอากร แนวปฎิบัติเมื่อเอกสารสูญหาย

•    ถาม-ตอบ ปัญหาภาพบรรยากาศการอบรม