งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavera Project Planner P3

 
รหัส 602

หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ต้นทุน และทรัพยากร ด้วยโปรแกรม 
Primavera Project Planner (P3)

 

หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์กับการจัดการกับทรัพยากรที่สำคัญ การจัดกราฟ ของทรัพยากร  ลำดับของทรัพยากร โปรไฟล์ของทรัพยากร และการปรับระดับของการใช้ทรัพยากร(Leveling) เรียนรู้การใช้ปฎิทินของทรัพยากร สำหรับการวางแผนและการควบคุมโครงการสามารถที่จะสั่งพิมพ์รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบตัวอักษรโดยผู้เรียนจะสามารถสร้างปรับปรุง  ติดตามทรัพยากร  และต้นทุนได้โดยการฝึกปฎิบัติกับโปรแกรม

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถที่จะวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรในโครงการได้
•   
สามารถเข้าใจและกำหนดการจัดสรรทรัพยากรด้วยคอมพิวเตอร์ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   ต้องผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม P3 มาแล้ว
•   ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Planning & Scheduling with Primavera Project Planner P3 หรือรหัสหลักสูตร 601 มาก่อน

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

Controlling and Managing Resources

•  
การจัดกิจกรรมลงในกลุ่มตามทรัพยากร
•   การใช้โปรไฟล์ของทรัพยากร/ตาราง สำหรับการวิเคราะห์แบบ "What-if"
•   การกำหนดลำดับก่อนหลังและทรัพยากรหลัก
•   การกำหนดระยะเสื่อมของทรัพยากรและเวลาลงในกิจกรรม
•   การกำหนดทรัพยากรแบบเส้่นตรงและไม่เป็นเส้นตรง
•   การใช้รายงานในการตรวจหรือการย้ายทรัพยากร/ต้นทุน

Resource Calendars

•   การสร้างปฎิิทินทรัพยากร การกำหนดประเภทของกิจกรรม
•   การกำหนดทรัพยากรหลักลงในประเภทกิจกรรมหลาย ๆ แบบ

Resource Leveling

•   การสร้างพจนานุกรมรหัสกิจกรรม

•   การกำหนดปฎิทินการเพิ่มกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์การคำนวณแผนงาน

แบบฝึกหัด :

•   การกำหนดทรัพยากร
•   การบริหารทรัพยากร
•   การใช้ปฎิทินของทรัพยากร
•   การปรับระดับทรัพยากร สำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากร


ภาพบรรยากาศการอบรม