งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • หลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

 
รหัส AK12

หลักสูตรอบรมการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

  

ปัจจุบันบ้านประหยัดพลังงานเป็นหัวข้อที่สังคมไทยและทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นทุกวันเพราะสภาพอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากส่งผลให้อากาศทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ สึนามิ ไฟป่า เป็นต้น ทำให้เกิดเป็นกระแสที่ทุกคนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้

แต่การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อให้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งนั่นหมายถึงต้องใช้ศาสตร์หลากหลายสาขาตลอดจนเปลี่ยนขบวนการทำงาน (Process) เครื่องมือ (Tools) และวัสดุ  (Materials) ใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ ประหยัดพลังงานได้จริง

ซึ่งการสร้างบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทยเรานั้นมีความยากลำบากกว่าการสร้างบ้านประหยัดพลังงานในประเทศอื่นเพราะปกติการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สูงขึ้นจำ เป็นจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยเรา ไม่ประสบผลสำเร็จ  หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านรู้และ เข้าใจหลักการทำงานที่ทำได้จริง หรือนำไปประยุกต์ใช้กับอาคารเดิมได้เป็นอย่างดี ให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ เจ้าของบ้าน นิสิต  นักศึกษา หรือผู้สนใจการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ผู้อบรมจะได้รับการอบรมจาก อ. ชาติชาย สุภัควนิช  กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยนาโน เฮ้าส์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานและต้านภัยธรรมชาติคนแรกของไทย

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจหลักการและเหตุผลที่ต้องสร้างบ้านประหยัดพลังงาน

•   เข้าใจในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
•   เข้าใจระบบการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
•   เข้าใจถึงปัญหาการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
•   สามารถอธิบายการออกแบบบ้านพักประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
•   สามารถนำความรู้นี้เป็นพื้นฐานใน การขอประเมินอาคาร Green Building ของ LEED ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน
 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ที่มาของบ้านประหยัดพลังงาน
•  
ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย
•   ความสัมพันธ์ระหว่างเงิน เวลา และคุณภาพ ในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
•   แนวทางการพิจารณาการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมิติอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ความต้านทานแรง
    จากภัยพิบัติ ความสวยงาม และทัศนคติการใช้สอย การบำรุงรักษาอาคาร เป็นต้น
•   กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการก่อสร้างอาคารในแต่ละช่วงเวลาทำงาน
•   พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยบ้านในประเทศไทย ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
•   ภูมิประเทศ และสภาพอากาศของประเทศไทย เช่น ความเข้มแสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม (Wind Speed)
     ทิศทางลมแนวการเดินของแสงแดด เป็นต้น
•   การสร้างสภาวะอยู่สบาย (Comfort Zone)
•   หลักการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)
•   ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
•   ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในบ้านพักอาศัย
•   ความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
•   คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
          - วัสดุโครงสร้างหลักอาคาร
          - วัสดุกั้น ปิดผิว เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา
          - วัสดุตกแต่งภายใน เช่น พรม ผ้าม่าน เป็นต้น
•   ราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม
•   ปัจจัยในการพิจารณาออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
          - การปรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร เช่น ปลูกต้นไม้ รั้ว สนามหญ้า บ่อน้ำ เป็นต้น
          - รูปทรงอาคาร ระบบการก่อสร้าง
          - การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เช่น เทคนิคการรีดลมในอาคาร
•   การเลือกใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานแสงแดด พลังงานใต้พื้นพิภพ (Geothermal) เป็นต้น
•   แนวทางการเลือกสุขภัณฑ์ หลอดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าประจำบ้าน
•   แนวทางการนำเอาวัสดุใช้แล้วมาใช้ซ้ำ (Recycle) เช่น การทำปุ๋ยไส้เดือนจากเศษอาหาร การนำน้ำในห้องน้ำมาใช้ใหม่ การทำแก๊ส
    ชีวภาพ เป็นต้น
•   สุขอนามัยภายในบ้านที่ควรรู้ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย หนู แมงสาบ นก เป็นต้น
•   แนวทางการก่อสร้างบ้านทางเลือก (Alternative Housing)
•   เกณฑ์ในการพิจารณาอาคารสีเขียว (Green Building)
•   การติดตามเทคโนโลยีการก่อสร้าง และวัสดุใหม่ๆ เช่น Nano Technology
•   เครื่องวัดคุณภาพภายในอาคาร เช่น ความเข้มของแสงสว่าง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม เป็นต้นภาพบรรยากาศการอบรม