งานสัมมนา

รายละเอียด

  เทคนิคการออกแบบและป้องกันดินถล่ม
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ  
  • เทคนิคการออกแบบและป้องกันดินถล่ม  

 
รหัส STD200

หลักสูตรอบรมเทคนิคการออกแบบ และป้องกันดินถล่ม โคลนถล่ม

การพิบัติของลาดดินนับว่าเป็นพิบัติภัยอย่างหนึ่งที่ส่งผล เสียหาย  ทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของ  Vern et al. (200)  ได้ประเมินทั่วโลก แล้วพบว่า แผ่นดินถล่มจะทำให้คนเสียชีวิตประมาณ 1,000  คน  และ สูญเสียทรัพย์สินรวมกันประมาณ 10,000-20,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และจากผลการสำรวจของสหประชาชาติ  พบว่า  มูลค่าความเสียหายต่อปี  เนื่องจากลาดดินถล่มทั่วโลกมีค่าเท่ากับผลผลิตโดยรวม ต่อปีทั้งประเทศ ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ประมาณ 1-2% Oddvar (2004) ในประเทศญี่ปุ่นการเกิดลาดดินถล่มสร้างความเสียหายประมาณ 4,000-5,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ประเทศอิตาลีเสียหายประมาณ 2,000-6,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีแม้ว่าในประเทศไทยความเสียหายที่เกิดขึ้นนับว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับต่างประเทศ แต่เมื่อเทียบเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วเฉพาะในปี 2544 ทั้งที่เกิดจากพิบัติลาดดิน  รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 200 คน ความสูญเสียที่เกิดขึ้น นับวันยิ่งทวีความเสียหายมาก เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ เพื่อทำการเกษตร หรือประกอบกิจการก็มากขึ้นด้วย

การศึกษารูปแบบ หรือลักษณะการพิบัติของลาดดินนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการที่จะนำมาใช้พิจารณาเลือกใช้ทฤษฎีวิเคราะห์เสถียรภาพในการคำนวณหาค่าอัตราส่วนปลอดภัย การจำแนกรูปแบบการพิบัติของลาดดินมีการพิจารณาศึกษากันอย่างกว้างขวาง องค์ประกอบ ที่ใช้ในการจำแนกหลายชนิดเช่น ประเภทของดิน หรือหิน ความชันของลาดรูปร่าง ของผิวการเคลื่อนพังอัตราการเคลื่อนตัว เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีที่ใช้ในการจำแนกต่างก็มีหลักการ และเหตุผลที่แตกต่างกัน

ศูนย์ อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการอบรมดูงานเรื่อง  “ปัญหาและการป้องกันภัยจากแผ่นดินถล่ม (Landslide) ขึ้น” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ :


•   เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดินถล่ม
•   เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการพิบัติของลาดดิน และจำแนกการเคลื่อนพังของลาดดินได้
•   เพื่อให้สามารถทราบถึงสาเหตุของการเกิดแผ่นดินถล่ม
•   เพื่อทราบและแบ่งแยกภูมิประเทศบริเวณที่เสี่ยงภัย จากการเกิดแผ่นดินถล่ม
•   เพื่อให้สามารถทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่าง เพื่อทำการทดสอบได้
•   เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการป้องกันภัยพิบัติ จากแผ่นดินถล่มได้ 

 
เป้าหมาย :


•   เข้าใจถึงปัญหา และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดินถล่ม
•   ทราบถึงรูปแบบของพิบัติของลาดดิน และสามารถจำแนกการเคลื่อนพังของลาดดินได้
•   เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดแผ่นดินถล่ม
•   ทราบถึงภูมิประเทศบริเวณที่เสี่ยงภัยจากการเกิดแผ่นดินถล่ม
•   สามารถทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบได้
•   ทราบถึงแนวทางในการป้องกันภัยพิบัติจากแผ่นดินถล่ม
•   สามารถแจ้งเตือนภัยจากการเกิดแผ่นดินถล่มได้

ระยะเวลา :
    3  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ปัญหา และความรู้พื้นฐานแผ่นดินถล่ม
•   การสำรวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลแผ่นดินถล่ม
•   พฤติกรรมของดินไม่อิ่มตัว (Unsaturated Soil)
•   แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
•   การป้องกันภัยแผ่นดินถล่มเชิงวิศวกรรม
•   การเตือนภัยแผ่นดินถล่ม
•   การพัฒนาการศึกษา และวิจัยด้านแผ่นดินถล่ม

การทดสอบภาคสนาม

•   การเลือกพื้นที่สำรวจ

•   การสำรวจและเก็บข้อมูลธรณีวิทยา
•   การขุดบ่อสำรวจ (Test Pit) การเจาะเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) และการเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพ (Undisturbed Sample)
•   การทดสอบความซึมน้ำในสนาม (Permeability Test) 


ภาพบรรยากาศการอบรม 
 


 


   
  สินค้าที่เกี่ยวข้อง