งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • เทคนิคการเขียนข้อบังคับบริษัท

 
รหัส LK03

หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้ การเขียนข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ในแต่ละประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเอง เพื่อใช้ควบคุมดูแลประชาชน บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดทุกแห่งที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจะต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนการมีรัฐธรรมนูญไว้ใช้ในการบริหารควบคุมทรัพยากรบุคคลในทางกฎหมาย หากนายจ้างมิได้เขียนสิทธิในทางการบริหารจัดการให้ชัดแจ้งถือว่านายจ้างสละสิทธิ์ดังกล่าว

การอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเกิดความรู้ในการเขียน และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ความสำคัญ การจัดทำ ภาษาที่ใช้ การประกาศบังคับใช้ การปิดประกาศ
    สถานที่ปิดประกาศ เป็นต้น
•   ทราบบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
•   เข้าใจวิธีการเขียน และแก้ไขเนื้อหาสาระของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง
•   ทราบรายละเอียดที่ควรระบุ หรือไม่ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และผลบังคับใช้กับลูกจ้างที่มีอยู่ก่อน และลูกจ้างใหม่ เมื่อมีการแก้ไข
     ข้อบังคับว่าแตกต่างกันอย่างไร
•   ยกตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับในการทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างในการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี แต่หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานสนามจริงมาแล้ว จะทำให้ท่านเข้าใจและซาบซึ่งกับหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


•  
เมื่อไรที่นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

          -
ความสำคัญ
          -
การจัดทำ
          - ภาษา
          - การประกาศใช้บังคับ
          - การปิดประกาศ

          - ส
ถานที่ปิดประกาศ
          - วิธีการส่งสำเนาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์
•   ถ้าไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อาจถูกปรับ และถูกจำคุกได้เพียงไร
•   ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การเขียน และการแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง ควรจะมีสาระอย่างไรเกี่ยวกับ
          - วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
          -
วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
          -
หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด
          -
วันลา และหลักเกณฑ์การหยุด
          - หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด
          - วันลา และหลักเกณฑ์การลา
          - วินัย และโทษทางวินัย
          - การร้องทุกข์ 
          - การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
•  
สิ่งที่ไม่ควรระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีอะไรบ้าง
•   สิ่งสำคัญที่จะต้องระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีเรื่องอะไรบ้าง
•   จะทำการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้มีผลใช้กับลูกจ้างใหม ได้อย่างไร
•   จะทำการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้มีผลใช้กับลูกจ้างเก่าที่เข้ามาอยู่ก่อน ได้อย่างไร
•   นายจ้างจะแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่ายเดียว ที่เป็นโทษต่อลูกจ้างให้มีผลบังคับได้โดยชอบด้วยวิธีใด พร้อมยก
     คำพิพากษาฎีกาประกอบ
•   ข้อสงวนสิทธิของฝ่ายนายจ้างในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เหตุใดจึงทำมิได้
•   ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ประกาศแล้วต้องใช้บังคับนานเท่าไร
•   ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับข้อบังคับในการทำงานภาพบรรยากาศการอบรม