งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • การใช้โปรแกรม UC Win/Road Basic

 
รหัส RS03

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม UC Win Road Basic

โปรแกรม UC-Win/Road เป็นโปรแกรมจำลอง 3 มิติ เสมือนจริง (Virtual Reality) แบบ Real time สามารถสร้างการจำลองโครงการเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอการออกแบบ หรือการจำลองขั้นตอนการก่อสร้าง จัดทำงบประมาณ ทำประชาวิจารณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการบริหารหน่วยงาน อบต.โดยครอบคลุมตั้งแต่งานอาคาร ถนน ทางด่วน  สะพาน ภูเขา เขื่อน รถไฟ  รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือ หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยสร้างเป็นภาพเสมือนจริงเคลื่อนไหวได้กำหนด ทิศทางของรถยนต์ ความเร็ว กลางวัน กลางคืนได้จำลองสภาพอากาศ เช่น ฝนตก เกิดหมอก เป็นต้น โดยสามารถนำเข้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือ GIS  เป็นจุดพิกัด ในการเริ่มต้นการสร้างโมเดล UC-Win/Road ยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD อื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย และยังสามารถสร้างวิดีโอไฟล์สำหรับงาน Presentation ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 
โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจถึงหลักสูตรการใช้โปรแกรม UC-Win/Road ในการออกแบบการจราจรบนพื้นที่ตัวอย่างจาก ภาพถ่ายดาวเทียมขั้นพื้นฐานแบบ 3 มิติ  ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้งานเองได้จริงและ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถออกแบบถนน สะพาน อุโมงค์ 3 มิติ อย่างง่ายได้
•   สามารถสร้างและจำลองสภาพการจราจรแบบ Real Time ได้
•   สามารถสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติมได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ windows ได้ มีความรู้ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมได้

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำการใช้คำสั่งบนหน้าจอของ UC-Win/Road
•   การสร้างงานใหม่ การเปิดไฟล์งาน และการเซฟไฟล์งาน
•   การสร้าง Terrain
•   การใส่ภาพถ่ายดาวเทียม
•   การสร้างถนน
•   การสร้าง Intersection แบบต่างๆ
•   การกำหนดสัญญาณจราจร


วันที่ 2 :


•   การสร้างสะพาน
•   การสร้างอุโมงค์
•   การเพิ่มเลนถนน
•   การใส่ Ramp
•   การใส่วัตถุ อาคาร บริเวณโดยรอบ
•   การทำ Animationภาพบรรยากาศการอบรม