งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • การใช้ ADAPT Floor Pro

 
รหัส xxxx
 

  
 
หลักสูตรอบรม การใช้ ADAPT Floor Pro

-

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

-

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

-


ระยะเวลา :
    3  วัน 
 


เนื้อหาหลักสูตร :

-

ภาพบรรยากาศการอบรม