งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การใช้ MS Project 2013 ระดับพื้นฐาน

 
รหัส PS01

หลักสูตรอบรม การใช้ MS Project 2013 ระดับพื้นฐาน

 
เป็นการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการอย่างง่าย โดยเป็นการวางจัดแบ่งหมวดงาน การทำแผนกิจกรรม การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม การระบุความก้าวหน้าโครงการ และการพิจารณาแผนในรูปแบบต่าง ๆวัตถุประสงค์ :


เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการวางแผนโครงการเบื้องต้นได้ โดยสามารถจัดทำ WBS ได้ การสร้างกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในรูปแบบ CPM และ ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ รวมถึงการแสดงแผนงานระยะเลาโครงการในรูปแบบที่ต้องการเพื่อการนำไปใช้ได้


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•    สามารถสร้างโครงการด้วยโปรแกรมได้
•    สามารถคำนวณแผนงานได้
•    สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และต้นทุน
•    สามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้เอง
•    
สามารถเปรียบเทียบแผนงานปัจจุบัน และแผนงานเป้าหมายได้ 


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•    สามารถใช้งาน MS Windows ได้

•    มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Project management จะเข้าใจได้เร็วขึ้น

ระยะเวลา :
    2  วัน
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 : 

•    พื้นฐานการวางแผนโครงการ
•    ทำความรู้จักกับ Microsoft Project
•    การตั้งค่าโปรแกรมเพื่อการวางแผน
•    การใช้ Microsoft Project สร้างโครงการ
•    การสร้างปฏิทินของโครงการ
•    การสร้างรหัสโครงการ
•    ความหมายและความสำคัญของ WBS

•    การสร้าง Work Break Down Structure

•    กิจกรรมหรืองานในโครงการ
•    การสร้างกิจกรรมและงานในรูปแบบต่าง ๆ
•    การสร้างแผนโครงการในแบบ Gantt Chart

•    ทำแบบทดสอบ 1

 
วันที่ 2 :

 
•    พื้นฐานการวางแผนด้วยระบบ CPM

•    ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในแบบ CPM

•    การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในแบบ CPM

•    การแสดงและพิจารณาแผนงาน CPM

•    ความรู้และการสำคัญในการกำหนดผู้รับผิดชอบ

•    การสร้างทีมงานเพื่อรับผิดชอบโครงการ

•    การระบุความรับผิดชอบโครงการ

•    การแสดงแผนงานเป็นรายบุคคล

•    วิธีการนำแผนงานไปใช้ในโครงการ

•    การบันทึกแผนงานฐาน

•    การระบุความก้าวหน้าในโครงการ

•    การประเมินความก้าวหน้าด้วย Progress Line
•    การรายงานและการพิมพ์รายงาน

•    ทบทวนและซักถาม
 

ภาพบรรยากาศการอบรม