งานสัมมนา

รายละเอียด


 • การบริหารโครงการ (PM)  
 • การบริหารโครงการ (PM)  
 • การใช้ MS Project 2013 ระดับสูง

 
รหัส PS02

หลักสูตรอบรมการใช้ MS Project 2013 ระดับสูง

 
เป็นการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการขั้นสูง โดยเป็นการวางแผนด้วยระบบ Critical Path Method ทั้งการแผนระยะเวลาและแผนทรัพยากรไปพร้อมกัน


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการวางแผนโครงการขั้นสูงได้ โดยสามารถจัดทำ WBS ได้ การสร้างกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในรูปแบบ CPM และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ การพิจารณาสายงานวิกฤต (Critical Path) การปรับแก้ระยะเวลาโครงการ การบริหารโครงการด้วยวิธีต้นทุน การสร้างทรัพยากร ทั้งแรงงาน วัสดุ เครื่องจักร การกำหนดทรัพยากรให้กับงาน การวิเคราะห์ Cash Flow โครงการ การนำแผนไปใช้ การระบุความก้าวหน้า และการวิเคราะห์สถานะโครงการด้วยวิธี Earned Value Analysis การเขียน S-Curve


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

จำเป็นต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร PS01
(การบริหารโครงการ MS Project Basic)

ระยะเวลา :
    2  วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

 • ความรู้เบื้องต้น ต้นทุนโครงการ
 • การระบุต้นทุนให้กิจกรรม
 • การแสดงต้นทุนโครงการ
 • กระแสเงินโครงการ (Cash Flow)
 • การเขียนเส้น S-Curve แผนงานโครงการ
 • การระบุความก้าวหน้าและการควบคุมต้นทุนโครงการ
 • การควบคุมโครงการด้วยวิธี Erned Value Analysis
 • การปรับแก้แผนงานและต้นทุนโครงการ
 • การรายงานผลโครงการวิธี Earned Value Analysis
 • การรายงานผลโครงการ Gantt Chart ประกอบ S-Curve


วันที่ 2 : 

 • ความรู้เบื้องต้นเรื่องทรัพยากร
 • การสร้างทรัพยากรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแรงงาน
 • การสร้างทรัพยากรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย วัสดุ เครื่องจักร
 • การมอบหมายทรัพยากรให้กับงาน
 • การพิจารณาความซ้ำซ้อนของแรงงาน (Over Allocation)
 • การแสดงแผนงานแรงงาน
 • การแสดงแผนวัสดุ แผนเครื่องจักร และแผนจัดซื้อ
 • การแสดงกระแสเงินโครงการจากทรัพยากร (Cash Flow)
 • การปรับแก้แผนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการ
 • การระบุความก้าวหน้าโครงการและระบุการใช้ทรัพยากรจริง
 • การวิเคราะห์สถานะโครงการและประกอบ S-Curve ต้นทุน
 • การปรับแก้แผนงานการรายงานผล
 • ทบทวนและซักถาม

 


ภาพบรรยากาศการอบรม