งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • เทคนิคงานสำรวจในการก่อสร้างอาคาร

 
รหัส CK08

หลักสูตรอบรมเทคนิค งานสำรวจในการก่อสร้างอาคาร (Building Surveying)

 
การก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้กล้องสำรวจในการให้ระดับระยะพิกัดต่าง ๆ ของอาคาร

เพื่อให้ทีมก่อสร้างทำงานได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ  

 
หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับช่างเทคนิคสำรวจ ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ วิศวกรโยธา สถาปนิก หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องการเข้าใจขั้น
ตอน และเทคนิคการสำรวจที่จำเป็นในการก่อสร้างอาคารอย่างละเอียด ตั้งแต่ การสำรวจการวางผังอาคาร การกำหนดระดับอ้างอิงการ
ตรวจสอบแนวเสาเข็ม การให้แนวผนังอาคาร การให้แนวดิ่งอาคารสูง การตรวจสอบระดับในแต่ละชั้นอาคาร เป็นต้น โดยทดลองฝึกใช้
เครื่องมือสำรวจที่ทันสมัย

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเข้าใจถึงทฤษฎี หลักการ ประโยชน์ในการใช้กล้องสำรวจ สำหรับการก่อสร้างอาคารสูง หรือพิเศษ
•   สามารถเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือ สำหรับงานสำรวจก่อสร้างอาคาร
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ผ่านการเรียนวิชาสำรวจ หรือใช้งานกล้องสำรวจมาแล้ว

ระยะเวลา :
    3  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   หลักการ การสำรวจอาคารสมัยใหม่
•   อธิบายถึงคุณสมบัติของกล้องสำรวจ หรือเครื่องมือสมัยใหม่่
•   วิธีการสำรวจผังบริเวณ
•   วิธีการวางผังอาคาร โดยใช้กล้องสำรวจ
•   วิธีการสำรวจ สำหรับงานฐานราก เสาเข็ม
•   วิธีการสำรวจ สำหรับแนวระนาบอาคาร

 
วันที่ 2 :


•  
วิธีการสำรวจ ให้แนว แนวดิ่งอาคาร
•   วิธีการสำรวจ ให้แนว งานก่อผนัง พื้น
•   วิธีการสำรวจ ให้แนว กระจก Curtain Wall
•   การทดลองปฎิบัติ สำหรับ
•   วิธีการวางผังอาคาร โดยใช้กล้องสำรวจ
•   วิธีการสำรวจ สำหรับงานฐานราก เสาเข็ม หรือ
•   วิธีการสำรวจ สำหรับแนวระนาบอาคาร

วันที่ 3 :

•  
วิธีการสำรวจ ให้แนว แนวดิ่งอาคาร
•   วิธีการสำรวจ ให้แนว งานก่อผนัง พื้น
•   วิธีการสำรวจ ให้แนว กระจก Curtain Wall
•   สอบถามปัญหาจากวิทยากรมืออาชีพ


ภาพบรรยากาศการอบรม