งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล

ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล

 
 
ชื่อ-สกุล: ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท: สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การศึกษา:
ปริญญาเอก Industrial Education Management
สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปขส. รุ่นที่ 2
เชี่ยวชาญ:
กฎหมายควบคุมอาคาร การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 

ประวัติการศึกษา


•   ปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา และ รัฐศาสตร์ 
•   ปริญญาโท  การผังเมือง

•   ปริญญาเอก  Industrial Education Management

•   สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปขส. รุ่นที่ 2

•   ประกาศนียบัตร นักเจรจาไกล่เกลี่ย วุฒิบัตรกฎหมายมหาชน

 

ประสบการณ์ทำงาน


•   อดีต หัวหน้างานอนุญาตอาคาร วิศกรโยธา 8 วช (ด้านการควบคุมอาคาร) กรุงเทพมหานคร

•   รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 1 กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

•   ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

        - พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารฯ

        - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

        - พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

•   วิศวกรโครงสร้าง

•   ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน

•   ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์

•   อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ โครงการปริญญาโท MRE ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•   มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA))

•   โครงการ Bangkok code มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•   สถาบันอบรม SME’s

•   ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

 

รายการวิชาที่สอน

 

 กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ

 เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร