งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ดร.สุทธิ ภาษีผล

ดร.สุทธิ ภาษีผล

 
   
ชื่อ-สกุล: ดร.สุทธิ ภาษีผล
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัท: -
การศึกษา:
วศ.บ.(โยธา) จุฬา
MS in Construction Management (Ohio State University)
Ph.D.(Construction Management) (University of Texas at Austin)
เชี่ยวชาญ:
- การบริหารคุณภาพ (Quality Management System ISO 2008)
- การบริหารกระบวนการและการเปลี่ยนแปลง (Process and Change Management)
- การบริหารโครงการ (Project Management: Planning Scheduling and Control)
 

ประสบการณ์

เม.ย. 42 – ม.ค. 48   

•   รองผู้อำนวยการ  หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมอุดม ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
พ.ย. 40 - พ.ย. 45    

•   รองผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

                                 
พ.ย. 39 - ปัจจุบัน

•   อาจารย์พิเศษ  สอนวิชาการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารคุณภาพ และการบริหารโครงการ ในหลักสูตรมหาบัณฑิตให้กับ 
    มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง 
อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , National Institute of 
    Development Administration (NIDA)
, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

         

ความรับผิดชอบและผลงาน

 
•   ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในด้านกลยุทธ์การบริหารองค์กร  การบริหารกระบวนการและการเปลี่ยนแปลง 
     ระบบมาตรฐาน ISO 9000 และการบริหารโครงการ

•   เป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรม สัมมนาให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  อาทิ

         - ธนาคารแห่งประเทศไทย

         - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         - การไฟฟ้าภูมิภาคแห่งประเทศไทย

         - การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

         - บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

         - บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

         - สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

         - บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ จำกัด

         - บริษัท ฤทธา จำกัด


ความสำเร็จในการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ ISO 2008

 

•   บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

•   บริษัท ฤทธา จำกัด

•   บริษัท โพสเท็น เอ็นจิเนียริง จำกัด               

•   บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

•   บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                  

•   บริษัท ปิโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

•   บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 

ผลงานวิจัยที่สำคัญ

ม.ค. 48-ธ.ค. 48     

•   สำนักนายกรัฐมนตรี  โครงการ  “การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งมวลชน”  
     คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

                                                 

ก.ค. 48-พ.ย. 48

•   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสากรรม  โครงการ  “จัดวางยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย” 
    จุฬายูนิเสิรช์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                

ส.ค. 47-พ.ค. 48 

•   สำนักงบประมาณ โครงการ  “การจัดทำโครงสร้างผลผลิตและพัฒนารูปแบบการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์” 
    คณะเศรษฐศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                      

พ.ย. 46-ก.ย. 47 

•   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสากรรม โครงการ  “แนวทางเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม 
    ภายใต้
กรอบและผลการดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม” จุฬายูนิเสิรช์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                  

ต.ค. 45-ก.ย. 46  

•   สำนักงบประมาณ โครงการ  “งานพัฒนารูปแบบการจัดการงบประมาณแบบใหม่และยุทธศาสตร์ในภาพรวม” 
    คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

                          

มี.ค. 45-มี.ค. 46  

•   สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
    อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย” 
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

                             

เกียรติประวัติและกิจกรรม

 
เม.ย. 45-ปัจจุบัน    

•   อนุกรรมการสาขาการรับรองหน่วยรับรองระบบงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                      

มิ.ย. 43-ปัจจุบัน     

•   ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9000 สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (EAQA/EIT-CBO)  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

                                

มี.ค. 42-ก.พ. 45     

•   อนุกรรมการรับรองระบบ สำนักงานรับรองระบบไอเอสโอ (สรอ)


ม.ค. 41-ปัจจุบัน      

•   กรรมการมาตรฐานระบบคุณภาพ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

 

ผลงานวิชาการ


บทความวิจัยและบทความวิชาการมากกว่า 30 บทความ

 

รายการวิชาที่สอน

 

หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารระบบคุณภาพ ISO 2008
หลักการเบื้องต้นของ Balance Score Card
การเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง (Construction Productivity Improvement)