งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ดร. ธเนศ อักษร

ดร. ธเนศ อักษร

 
 
ชื่อ-สกุล: ดร. ธเนศ อักษร
ตำแหน่ง: วิศวกรชลประทาน
บริษัท: สถาบันพัฒนาการชลประทาน
การศึกษา:
วศ.บ. (เกียรตินิยม) วศ.ม. วศ.ด.
เชี่ยวชาญ:
การบริหารโครงการ
การบริหารงานก่อสร้าง
 

การศึกษา

 
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารวิศวกรรม งานก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

•   ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารวิศวกรรม งานก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)


สาขาที่เชี่ยวชาญ

•   การบริหารโครงการ

•   การบริหารงานก่อสร้าง

•   การวางแผนและติดตามโครงการ

•   การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ

•   การบริหารคุณภาพ

•   การจัดการเบื้องต้น

•   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

•   การจัดการวิศวกรรม

•   การจัดการองค์กร

•   พฤติกรรมองค์กร

•   วิศวกรรมความปลอดภัย

•   ระเบียบวิธีวิจัย

•   สถิติเบื้องต้นและประยุกต์


ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

•   Microsoft Office Family (Word, Excel, PowerPoint, Visio)

•   Microsoft Project (Planning and Scheduling Software for Project Management)

•   Primavara Project Planner (Planning and Scheduling Software for Project Management)

•   Turbo Project (Planning and Scheduling Software for Project Management)

•   SPSS (Statistical Analysis Software)

•   MINITAB (Statistical Analysis Software)


ประวัติการทำงาน

ปี 2541   

•   วิศวกรโยธา  ฝ่ายออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน กทม.


ปี 2547   

•   วิศวกรชลประทาน กลุ่มออกแบบ ส่วนวิศวกรรมบริหารสำนักชลประทานที่ 12 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท


ปี 2550   

•   วิศวกรชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี


ประสบการณ์การฝึกอบรม (เป็นวิทยากรฝึกอบรม)

•   อบรมหลักสูตร  การเขียนโครงการวิจัยเพื่องานชลประทาน  ที่สถาบันพัฒนาการชลประทาน  สำนักวิจัยและพัฒนา

•   อบรมหลักสูตร  การปนะยุกต์ใช้โปรแกรม  Microsoft Project   เพื่อการบริหารและวางแผนงานก่อสร้าง ที่สถาบัน
     พัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

•   อบรมหลักสูตร  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Turbo Project   เพื่อการบริหารและวางแผนโครงการ  ที่สถาบันพัฒนา
     การชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

•   อบรมหลักสูตร  การประยุกต์ใช้โปรแกรม MINITAB เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติในงานวิจัยด้านชลประทานที่สถาบัน
     พัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

•   อบรมหลักสูตร  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Project   เพื่อการบริหารโครงการ  ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
     นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•   อบรมหลักสูตร Project Management ที่ประเทศภูฏาน

•   อบรมหลักสูตร การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา อ. เมือง  จ. กาญจนบุรี

•   อบรมหลักสูตร รายละเอียดมาตรฐานและการประมาณราคา ที่โรงแรมริชมอนด์ อ. เมือง  จ. นนทบุรี

•   อบรมหลักสูตร การวางแผนงานก่อสร้างและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Project ในการวางแผนงาน
    ก่อสร้าง


วิทยากรบรรยาย (บรรยายพิเศษ)

•   เรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ. ปทุมธานี

•   เรื่อง การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
•   เรื่อง Construction Planning and Management ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•   เรื่อง The Process of Construction Management for Real Estate ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•   เรื่อง Computer-Based Project Management ที่สถาบันพัฒนาการชลประทาน


อาจารย์พิเศษ

•   วิชาโครงงานวิศวกรรมชลประทาน (Irrigation Engineering Project) ที่วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   วิชาการบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management) ที่วิทยาลัยการชลประทานสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมชลประทาน (Rrsearch Methods in Irrigation Engineering) ที่วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   วิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) ที่วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
     เกษตรศาสตร์

•   วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมชลประทาน (Selected Topics in Irrigation Engineering) ที่วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
     เกษตรศาสตร์

•   วิชาปัญหาาพิเศษ (Special Problems) ที่วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   วิชา Project Feasibility Studies, Planning and Litidation ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ