งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ดร. อรุณ ศิริจานุสรณ์

ดร. อรุณ ศิริจานุสรณ์

 
 
ชื่อ-สกุล: ดร. อรุณ ศิริจานุสรณ์
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ
บริษัท: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การศึกษา:
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เชี่ยวชาญ:
การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
การออกแบบสถาปัตยกรรม
การประมาณราคางานก่อสร้าง
 
การศึกษา

•   ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•   ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสถาปัตยกรรม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     สาขาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•   ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สาขาที่เชี่ยวชาญ

•   การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

•   การออกแบบสถาปัตยกรรม

•   การประมาณราคางานก่อสร้าง

•   การจัดการงานก่อสร้าง

•   การจัดการทรัพยากรกายภาพและอาคาร

•   การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

•   กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ


ปี 2543-2547

•   Project Architect ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรนิทัศน์ (บริษัทด้านออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง) 


ปี 2548-2549

•   Senior Project Architect บริษัท อรุณ ชัยเสรี แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด


ปี 2549-2551

•   Business Development Manager & Project Manager บริษัท ไซมอนต์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 


ปี 2550-2553

•   Quantity Surveyor Manager (Part Time) บริษัท Nortcroft (Thailand) จำกัด


ปี 2552-ปัจจุบัน

•   Senior Business Development manager&Project manager บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์

ประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา

ปี 2550-2551  

•   อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปี 2552-2553  

•   อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ปี 2551-ปัจจุบัน  

•   ที่ปรึกษาคณบดี และอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี และโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปี 2552-ปัจจุบัน  

•   อาจารย์ประจำรายวิชา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
 การจัดการด้านการก่อสร้าง
 กระบวนการประเมินผลหลังการใช้และสภาพแวดล้อมอาคาร