งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • ตรวจสอบซ่อมแซมอาคาร

 
รหัส SE01

หลักสูตรอบรมการตรวจสอบ และออกแบบซ่อมแซมอาคารวิบัติ

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมเพื่อเน้นให้วิศวกรโยธา (โครงสร้าง, เทคนิค ธรณี) ทราบถึงจุดสำคัญที่ต้องตรวจสอบ และ วิธีการตรวจสอบอาคารร้าง หรืออาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ก่อนที่จะทำการซื้อมาพัฒนาทำการออกแบบต่อไป

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   ทำให้สามารถทราบถึงการดำเนินการตรวจสอบ
•   ทราบถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่จะตรวจสอบ
•   ทราบถึงวิธีการ และลำดับขั้นของการตรวจสอบ
•   ทำให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะพัฒนาอาคารนั้นต่อไป หรือควรทุบทิ้ง
•   การพิจารณาออกแบบซ่อม

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

 
วิศวกรโยธา สถาปนิก


ระยะเวลา :    1  วัน

 

 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   การหาหลักฐานต่างๆ ทางวิศวกรรมของอาคารที่จะตรวจสอบ
•   การพิจารณาผลการเจาะสำรวจดิน และผลการทดสอบเสาเข็ม
•   การทดสอบความยาวของเสาเข็ม
•   การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
•   การตรวจสอบกำแพงห้องใต้ดิน
•   การตรวจสอบเหล็กเสริม
•   การทดสอบกำลังของคอนกรีต
•   การตรวจสอบการแอ่นตัวของพื้น และคาน
•   การหาค่า pH - Content ในคอนกรีต
•   การหาค่า Choride Content ในคอนกรีต
•   การหาค่า Corrosion ของเหล็กเสริม
•   การพิจารณาออกแบบซ่อมฐานราก พื้น คาน เสา แล้วแต่กรณี
•   การป้องกันสนิมในคาน เสา ผนัง เนื่องจากเกลือ Choride
•   การตอบปัญหา
•   สรุปบทเรียน  ภาพบรรยากาศการอบรม