งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2562  
  • ตารางอบรมเดือน ส.ค. - ธ.ค.

ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
01-02 ส.ค. 62 CE101

 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

7,500
สมัคร
07-09 ส.ค. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร
14-16 ส.ค. 62 102
 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500
สมัคร
19-21 ส.ค. 62 ABS07 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
22-23 ส.ค. 62 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Strcuture -Essential Course 10,000
สมัคร
27-29 ส.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000
สมัคร
30 ส.ค. 62 LK02 ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน 4,000
สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน กันยายน 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
04 ก.ย. 62   การอ่านและวิเคราะห์ระบบการเงินอย่างมืออาชีพ 4,500
สมัคร
05-06 ก.ย. 62 EE01
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 7,500
สมัคร
12-13 ก.ย. 62 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
18-20 ก.ย. 62 102
 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500
สมัคร
25-26 ก.ย. 62 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Strcuture - Essential Course 10,000
สมัคร
27 ก.ย. 62 CE401  การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500
สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-04 ต.ค. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร
07-08 ต.ค. 62 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000
สมัคร
10 ต.ค. 62 RK01 กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ 5,000
สมัคร
11 ต.ค. 62 LK05 กฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 4,500
สมัคร
15-17 ต.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000
สมัคร
22 ต.ค. 62 RK05  การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000
สมัคร
24-25 ต.ค. 62 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Strcuture - Essential Course 10,000
สมัคร
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 TK01  หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมาก่อสร้าง
7,500
สมัคร

 

ตารางอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
05-07 พ.ย. 62 ABS07 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000 สมัคร
11-13 พ.ย. 62 102
 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500 สมัคร
14-15 พ.ย. 62
QK02

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR

6,500 สมัคร
19-20 พ.ย. 62 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
21-22 พ.ย. 62 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Strcuture - Essential Course 10,000 สมัคร
26-27 พ.ย. 62
CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 สมัคร
28-29 พ.ย. 62 CE101

 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

7,500 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
03-04 ธ.ค. 62 ABS05

การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
11-13 ธ.ค. 62 102
 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500 สมัคร
16-17 ธ.ค. 62 CE01
 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500 สมัคร
18-20 ธ.ค. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 2019
13,000 สมัคร
24-26 ธ.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร

  
  
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
               ในนามบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3 %
                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม