งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2561  
  • ตารางอบรมเดือน ส.ค. - ธ.ค.

 
ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2561  
 
วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 ส.ค. 61 ABS09  การใช้ Autodesk Revit  Family Creation 10,000
สมัคร
09-10 ส.ค. 61 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร 
15-17 ส.ค. 61 102   Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.7 22,500 สมัคร
22-24 ส.ค. 61 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000 สมัคร
28-29 ส.ค. 61 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000  สมัคร
 


  ตารางอบรมประจำเดือน กันยายน 2561

 
วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
12-14 ก.ย. 61
ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
19-21 ก.ย. 61 102   Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.7 22,500 สมัคร
24-25 ก.ย. 61
ABS10

  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course

15,000 สมัคร
26-28 ก.ย. 61

ES01

 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course

13,000

สมัคร
 
 
ตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2561 

วันที่  
รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
04-05 ต.ค. 61 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร 
10-11 ต.ค. 61 PK02  เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร 7,500 สมัคร
17-19 ต.ค. 61 102   Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.7 22,500 สมัคร
30-31 ต.ค. 61 TK01  หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
7,000
สมัคร

 
ตารางอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
01-02 พ.ย. 61 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
07-09 พ.ย. 61 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร
12-13 พ.ย. 61 CK10 การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 สมัคร
14-15 พ.ย. 61 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
21-23 พ.ย. 61 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.7 22,500 สมัคร
29-30 พ.ย. 61 QK02  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR 6,500 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
12-14 ธ.ค. 61 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.7 22,500 สมัคร
19-21 ธ.ค. 61 ABS03   การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000
สมัคร
24-26 ธ.ค. 61 ABS07 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
  
 

 


 หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
                ในนามบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3 %
               
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม