งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2560  
  • ตารางอบรมเดือน ส.ค. - ธ.ค.

 
ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2560  
 
วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
01-02 ส.ค. 60 ABS09  การใช้ Autodesk Revit 2017 - Family Creation 10,000
สมัคร
03-04 ส.ค. 60 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร 
09-11 ส.ค. 60 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP 2017 - Essentials Course 18,000 สมัคร 
17-18 ส.ค. 60 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
23-25 ส.ค. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000 สมัคร
28-29 ส.ค. 60 ABS04  การใช้ Autodesk Revit  Architecture 2017 Advanced Course 10,000  สมัคร
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 102    Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 16.1 22,500 สมัคร
 


  ตารางอบรมประจำเดือน กันยายน 2560

 
วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์

07-08 ก.ย. 60

ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร 
12-14 ก.ย. 60
ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000
สมัคร
20-22 ก.ย. 60 102   Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 16.1 22,500 สมัคร
25-26 ก.ย. 60
ABS10

  การใช้ Autodesk Navisworks 2017 - Essentials Course

15,000 สมัคร
27-28 ก.ย. 60

QK02

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR

6,500

สมัคร
 
 
ตารางอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2560 

วันที่  
รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
05-06 ต.ค. 60 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร 
12-13 ต.ค. 60 CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500
สมัคร
18-20 ต.ค. 60 102   Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 16.1 22,500 สมัคร
25-27 ต.ค. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000 สมัคร
30-31 ต.ค. 60 TK01  หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
7,000
สมัคร

 
ตารางอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 พ.ย. 60 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร
09-11 พ.ย. 60 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP 2017 - Essentials Course 18,000 สมัคร
14-15 พ.ย. 60 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000 สมัคร
20-22 พ.ย. 60 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 16.1 22,500 สมัคร
23-24 พ.ย. 60 ABS10

  การใช้ Autodesk Navisworks 2017 - Essentials Course

15,000 สมัคร
27-28 พ.ย. 60 ABS04  การใช้ Autodesk Revit  Architecture 2017 Advanced Course 10,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2560  
 
วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
07-08 ธ.ค. 60 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร
13-15 ธ.ค. 60 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 16.1 22,500 สมัคร
19-20 ธ.ค. 60 ABS09  การใช้ Autodesk Revit 2017 - Family Creation 10,000
สมัคร
21-22 ธ.ค. 60 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
25-27 ธ.ค. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000 สมัคร

 


 หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม