งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Facilities Management  
  • Facilities Management  
  • หลักการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (FM)

 
รหัส FMK01

หลักสูตรอบรมหลักการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (FM)

 

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมซึ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการของการออกแบบ ตั้งแต่การวางโปรแกรม การคำนึงถึงหลักการในการออกแบบและคุณภาพตลอดจนถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบและวางแผนในการใช้ทรัพยากรอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบของการเรียนจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยายสัมมนาการทำงานเป็นกลุ่มและการจำลองสถานการณ์ ในกระบวนการออกแบบและการบริหารอาคารตลอดจนถึงการตรวจสอบผลกระทบของกระบวนการที่เกิดขึ้น

 
โดยหลักสูตรของการอบรม ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรกายภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีมูลค่าและเทคโนโลยี รวมทั้งระบบประกอบอาคารที่นำมาประยุกต์ใช้มีความสลับซับซ้อนมีมูลค่าการดำเนินงานและติดตั้งมีมลค่าที่สูงซึ่งการอบรมจะสามารถสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรกายภาพรวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์เชิงการบริหารทรัพยากรกายภาพของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการได้


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

รับทราบ และเข้าใจถึงแนวความคิด องค์ประกอบ และรูปแบบวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพพื้นฐาน สามารถประยุกต์ 
และต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรกายภาพ


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

•  
 บทนำ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรกายภาพ
•    ความต้องการและอุปทานของระบบกายภาพ
•    หลักการบริหารทรัพยากรกายภาพ
•    ทฤษฎีอาคาร
•    งานบริการอาคาร
•    การจัดการระบบประกอบอาคาร
•    Workshop / Case study

วันที่ 2 :

การสร้างกลยุทธ์

•    การวางแผนด้านกายภาพ
•    ค่าใช้จ่ายภายในอาคาร
•    ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาคาร
•    โครงการด้านกายภาพและการบริหารโครงการ
•    พลังงานและการใช้พลังงานภายในอาคาร
•    ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรกายภาพ
•    Workshop / Case study


ภาพบรรยากาศการอบรม