งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร

 
รหัส PK02

หลักสูตรอบรมเทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์กรระดับสูงนั้นมีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างราบรื่น ผู้บริหารระดับกลางนั้นมีหน้าที่ในการบริหารพันธกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนผู้จัดการแผนกมีหน้าที่ในการบริหารให้โครงการสำเร็จได้ด้วยดี และผู้จัดการโครงการ (Project Manager)เป็น ผู้บริหารระดับล่างสุด มีหน้าที่ในการบริหารโครงการที่ตนเองได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งงบประมาณ เวลา และคุณภาพ ซึ่งหากทุกระดับ สามารถทำงานได้ตามหน้าที่แบบนี้แล้ว  องค์กรนั้นก็ย่อมประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ขบวนการบริหารโครงการ  (Project Management)  จึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร และ  พนักงานระดับปฎิบัติการในทุกระดับให้ทำงานประสานงานกันได้อย่างราบรื่น ลดปัญหาขัดแย้ง หรือ รู้ข้อมูลไม่ตรงกัน โดยการอบรมหลักสูตรนี้จะครอบคลุมทั้งขบวนการบริหารโครงการ  ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการวางแผนโครงการ ดำเนินการโครงการ ควบคุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ การประเมินผลโครงการ และทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะทำให้บริหารโครงการได้สำเร็จราบรื่น ตั้งแต่การบริหารเวลา การบริหารงบประมาณ การบริหารคุณภาพ การบริหารการสื่อสาร การบริหารขอบเขตงาน การบริหาร การบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารบุคคล และการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับบริหารจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 
เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก (Manager) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) กรรมการผู้จัดการ (CEO)  เจ้าหน้าที่ประานงานโครงการ (Coordinator) และเจ้าหน้าที่ NGO

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ
•   สามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะทำให้บริหารโครงการได้สำเร็จ
•   สามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

• 
  ความสำคัญของการบริหารโครงการ

•   ประเภทของโครงการ

•   วงจรการบริหารโครงการ

•   การเริ่มโครงการ


          - การวางแผนโครงการ  (Planning)
          - การวางแผนกลยุทธและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Basic Review)
          - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Basic Review)
          - โครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ(Organizing)
          - บทบาทความสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ
          - กระบวนการจัดสรรหา และการคัดเลือกผู้ปฏิบัติโครงการ
          - การเลือก และการตัดสินใจโครงการอย่างเป็นระบบ

 

วันที่ 2 :

•  
การควบคุมโครงการ(Control)


          - วงจรการควบคุมโครงการ
          - หลักการ GANTT Chart
          - เครื่องมือการควบคุมโครงการ PERTและ CPM 
  
•   การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)
 
•  
การสิ้นสุดโครงการ/การส่งถ่ายโครงการ การปิดโครงการ (Project Closing)
 
•  
การติดตาม และประเมินผลโครงการ(Project Evaluation)
 
 
•   กรณีศึกษาบริหารโครงการ


          - โครงการภาคเอกชน
          - โครงการภาครัฐ
          - โครงการร่วมทุน

          - ภาวะผู้นำ (Leadership)

•   ปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ

•   การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร และผู้อบรมด้วยกันเอง 


ภาพบรรยากาศการอบรม