งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  

 
ประวัติวิทยากร
 

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วางแผนป้องกันภัยพิบัติ คอมพิวเตอร์องค์กร คอมพิวเตอร์กราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ ที่เน้นการให้การอบรมด้วยวิทยากรที่มีความรู้ และความชำนาญ เชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้งานได้จริง

 

หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่ ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรม ต้องการเปิดวิทยากรถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมอาชีพ หรือน้อง ๆ ร่วมอาชีพ เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาความรู้และฝีมือ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ กรุณาติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา




ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรม ปฐพีและฐานราก ปริญญาเอก Civil Engineering (Soil Engineer) Utah State University, USA.
ดูรายละเอียด

 


ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ph.D. (Civil Engineering) University of New South Wales (UNSW)
ดูรายละเอียด



อ.ชาติชาย สุภัควนิช
กรรมการผู้จัดการ ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด BS. in Construction Management ศศ.ม. Certified Primavera Trainer วิศวกรควบคุม นักเขียนรับเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดูรายละเอียด

 


อ.นที ฤดีสุขสกุล
Project Manager Solution B.Eng (โยธา) ม.สุรนารี M.Eng (Construction Management) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูรายละเอียด



อ.สหพล นิลฟุ้งขจร
VP Of Enterprise Project B.A. บริหารธุรกิจ สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ ม.สยาม
ดูรายละเอียด
 


อ.กวี วิรุฬห์ธนกาญจน์
ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด วศ.บ. (โยธา) วิศวกรควบคุม สาขาโยธา (กว) ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์วิศวกรรม
ดูรายละเอียด



อ.ไชยวัฒน์ วงศกรวณิชชา
Art Director ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ดูรายละเอียด
 


อ.ทัศนันท์ วงษ์ลี้เจริญ
Planit Catalogue Creator สถ.บ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดูรายละเอียด



ผ.ศ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูรายละเอียด

 


อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
นิติกร 8 ว. สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
ดูรายละเอียด



อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์
กรรมการผู้จัดการ BBA. บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง MBA. การเงิน ม.สยาม
ดูรายละเอียด
 


ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปริญญาเอก Industrial Education Management สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปขส. รุ่นที่ 2
ดูรายละเอียด



อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
นักวิชาการที่ดิน 8 ว กรมที่ดิน ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ดูรายละเอียด
 


อ.ธนศักดิ์ เรืองเทพรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร สถ.บ. KMITL MS. in Facilities Management Pratt Institute, New York
ดูรายละเอียด




รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. โยธา(เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.เกษตรศาสตร์ M.Eng(Structure Engineering) AIT D.Eng (Structural Engineering) AIT
ดูรายละเอียด

 



อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์
รองประธานบริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สถ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (จุฬา) MBA. (ธรรมศาสตร์) M.ITM (ลาดกระบัง)
ดูรายละเอียด






ผศ.ดร.อมร พิมานมาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วศ.บ.(โยธา) เกียรตินิยมอันดับ 1 (จุฬา) M.Eng (โยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว
ดูรายละเอียด

 





รศ.เกษม เพชรเกตุ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกษมดีไซน์ จำกัด วศ.บ.(โยธา) KMITT วศ.ม. (SOIL) KMITT
ดูรายละเอียด




อ.ภูดิศ เอกทัตร์
ที่ปรึกษา องค์การเอกชน การงานวิจัย Reused Battery ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ดูรายละเอียด
 



ดร.สุทธิ ภาษีผล ที่ปรึกษาอิสระ วศ.บ.(โยธา) จุฬา MS in Construction Management (Ohio State University) Ph.D.(Construction Management) (University of Texas at Austin)
ดูรายละเอียด



อ.เชาวฤทธิ์ แซ่เล่า
IT Support วท.บ. (คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดูรายละเอียด
 



อ.ภาณุ นิลฟุ้งขจร
IT Support วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.รามคำแหง
ดูรายละเอียด



อ.ประเสริฐ สายพวรรณ์
ผู้จัดการทั่วไป วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูรายละเอียด
 

อ.ณศก อุทัย
Managing Director ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ม.รังสิต ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ดูรายละเอียด



อ.ศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์
Computer instructor วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
  อ.มงคล กริชติทายาวุธ
ประธานสำนักงานกฎหมายฯ ปริญญาโท สาขาการบริหารงานบุคคล สถาบัน NIDA
ดูรายละเอียด


อ.อนันตชัย บุญกาพิมพ์
นายช่างโยธา 4 B.Sc (Industrial Technology) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดูรายละเอียด
 

อ.ยศวีร์ สุขเสน
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วศ.บ. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดูรายละเอียด




อ.ชัย ตรีธนวัต
Computer instructor ป.ตรี บริหารธุรกิจ การตลาด ม.กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
 
อ.สำเริง ฤทธิ์พริ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้างพิเศษ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดูรายละเอียด

อ.พนพ เกษามา
กรรมการผู้จัดการ ป.โท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต NIDA
ดูรายละเอียด
  อ.ชาตรี วัชรมาศหาญ
ตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
ดูรายละเอียด


   



สินค้าที่เกี่ยวข้อง