งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • ป้องกันปัญหางานดินและฐานราก

 
รหัส SE02

หลักสูตรอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหางานดินและฐานรากอาคาร

งานฐานรากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในงานก่อสร้างอาคาร  หรือ  บ้านพักอาศัย  เนื่องจากเป็นโครงสร้าง ที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง และให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกฐานรากชนิดของเสาเข็ม ระดับความลึก ของปลายเสาเข็ม และ กำลังรับน้ำหนักบรรทุก ที่เสาเข็มรับได้ การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และดิน ซึ่งสามารถศึกษาเองได้ แต่จะอาศัยความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียวโดยไม่เคยทราบสภาพความเป็นจริงในทางปฎิบัติเลยนั้น อาจทำให้ขาดความเชื่อมั่น และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้การศึกษากรณีต่าง ๆ ควบคู่กับการนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้น่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นและสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฐานรากได้ดียิ่งขึ้น

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

เข้าใจถึงวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหางานดิน และฐานรากของอาคารได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
  
-

 
ระยะเวลา :
    1  วัน

 

 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ข้อมูลดินกับการพิจารณาการเลือกใช้เสาเข็มในทางปฏิบัติ
•  
ทำความเข้าใจกับ Boring Log พิจารณาข้อมูลดิน เพื่อเลือกระดับความลึกปลายเสาเข็ม ปัญหาที่มักพบการติด ตั้งเสาเข็มกับดินชนิดต่าง ๆ 
    ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุก

•  
ปัญหาที่เกี่ยวกับฐานราก
•  
ลักษณะปัญหาที่มักจะเกิดกับฐานรากแต่ละชนิด ข้อสังเกตุสำหรับอาคารที่มีปัญหาฐานรากการสำรวจ และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
•  
การวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไข
•  
ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุแนวทางการแก้ไข เช่น แก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์ เสาเข็มหัก เป็นต้น
•  
ตัวอย่างกรณีศึกษา


ภาพบรรยากาศการอบรม