งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

 
      
ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์
ตำแหน่ง: อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา:
Ph.D. (Civil Engineering) University of New South Wales (UNSW)
เชี่ยวชาญ:
วิศวกรรมโครงสร้าง
การบริหารโครงการ
 

ตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การศึกษา


•   ปริญญาเอก จาก University of New South Wales (UNSW) Ph.D. (Civil Engineering)

•   ปริญญาโท จาก Asian Institute of Technology (AIT)

•   ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมโยธา


คุณวุฒิ และสมาชิกชมรมทางวิชาชีพ


•   สามัญวิศวกรโยธา (สย.)

•   สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

•   กรรมการในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ประสบการณ์ทำงาน


•   ออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างกว่า 40 ชิ้นงาน ในหลายโครงการตั้งแต่ปี 2532

•   ผู้ช่วยด้านเทคนิคในโครงการ Rapid Replacement of Runway Pavements-Federal   Airports Corporation 
     นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2540

•   ที่ปรึกษา International Labour Organization (ILO) ปี 2542

•   ประธานกรรมการในคณะกรรมการวิชาการกำหนดมาตรฐานกระจกแผ่น (กว.61)  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
     อุตสาหกรรม (สมอ.) ปี 2546-ปัจจุบัน


งานทางด้านวิชาการ


•   วิทยากรบรรยายพิเศษ ที่ Asian Institute of Technology, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฯลฯ

•   ที่ปรึกษา International Labour Oranization (ILO) ปี 2542

•   ประธานกรรมการในคณะกรรมการวิชาการกำหนดมาตรฐานกระจกแผ่น (กว.61) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
     อุตสาหกรรม (สมอ.) ปี 2546 - ปัจจุบัน

•   อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2546 - ปัจจุบัน

 
งานวิจัยที่สนใจ


•   Modelling and Simulation of Construction Processes

•   Simulation of Engineering Systems

•   Prefabrication Systems in Construction


ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


•   Damrianant, J. and Wakefield, R. R. (1996). "Comparison of three simulation methodologies in 
     construction." UNICIV Report No.R-355, University of  New South Wales, Sydney, 1-27

•   จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ (2543). "กรณีศึกษาการใช้เทคนิคการทำกระบวนการเลียนแบบในการวิเคราะห์  และ
     ออกแบบกระบวนการเทคอนกรีตพื้นโดยใช้เครื่องยิงคอนกรีต"
     เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, พฤษภาคม,ชะอำ,เพชรบุรี, TEC-1 - TEC-6.

•   ฯลฯ