งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 
 
 
ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
บริษัท: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา:
ปริญญาเอก Civil Engineering (Soil Engineer)
Utah State University, USA.
เชี่ยวชาญ:
Dam Risk Assessment, Dam engineering
Geotechnical Earthquake Engineering of Earth Dams
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์


ตำแหน่ง


•   หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนและพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•   หัวหน้าหมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี

•   กรรมการคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•   กรรมการและเลขานุการ International Geosynthetics Society (IGS) - Thailand Chapter

•   อนุกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (2) และ (3)  กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้  ในการ
    ก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรมโยธา


การศึกษา


•   ปริญญาเอก Civil Engineering (Soil Engineer), Utah State University, USA.

•   ปริญญาโท Civil Engineering (Soil Engineer) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

•   ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สาขาที่เชี่ยวชาญ


•   Dam Risk Assessment, Dam engineering, Geotechnical Earthquake Engineering of Earth Dams

•   Landslide Hazard

•   Probabilistic Analysis and Uncertainty Analysis in Geotechnical Engineering

•   Ground Improvement Techniques

•   Advanced Geotechnical Engineering Laboratory, Field and Laboratory Instrumentations


ประสบการณ์ทำงาน


•   อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และ
     ปริญญาเอก ด้าน Soil Mechanics , Foundation Design, Pile Foundation, Foundation Engineering, Probabilistic and 
     Reliability Based Design in Geotechnical Engineering ฯลฯ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

•   เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน

•   หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเขื่อน กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี

•   Dam Safety/Instrument and Material Expert กรมชลประทาน

•   วิศวกรโยธาและหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม กรมชลประทาน

•   หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ความเสื่อง ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

•   หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเขื่อนและแผ่นดินไหว บริษัท กฟผ จำกัด (มหาชน)

•   ฯลฯ


งานวิจัยที่ผ่านมา


•   พัฒนาเครื่องมือเพื่อผลิตดินเทียมโดยใช้หลักการของการตกตะกอนและ Pre-Consolidation

•   ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้หลักการขอ Thermal Consolidation เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวในระยะยาว ของชั้น
     ดินเหนียวอ่อน

•   ศึกษาทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลและการเพิ่มระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล ทาง
     เทคนิคซึ่งเป็นการทดลองในห้องทดลองและการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกันในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง   และผล 
     กระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้น

•   ฯลฯ


ผลงานวิจัยการออกแบบเครื่องมือ


•   พัฒนาเครื่องมือเพื่อผลิตดินเทียมโดยใช้หลักการของการตกตะกอนและ Pre-Consolidation

•   นำระบบการวัดและควบคุมด้านอิเลคโทรนิคและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมและวัดค่าการทดลองด้านปฐพีวิศวกรรม

•   พัฒนาเครื่องมือทดสอ Consolidation เพื่อทดสอบดินเหนียวในระดับลึกถึง 600 เมตร เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
     คาดการณ์การทรุดตัวเนื่องจากการใช้น้ำบาดาล

•   ฯลฯ