งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ผศ.ดร.อมร พิมานมาศ

ผศ.ดร.อมร พิมานมาศ

 
 
ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.อมร พิมานมาศ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา:
วศ.บ.(โยธา) เกียรตินิยมอันดับ 1 (จุฬา)
M.Eng (โยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว 
ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว
เชี่ยวชาญ:
เชี่ยวชาญในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และโครงสร้างเหล็ก
 

ตำแหน่ง
 
•   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•   ประธานอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•   กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•   ประธานคณะทำงานปรับปรุงเนื้อหารายวิชาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร

•   กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมคอนกรีตไทย และอื่น ๆ 


สมาชิกในสมาคมวิชาชีพ
 

•   สามัญวิศวกร หมายเลขใบอนุญาต สย.8093

•   สามัญสมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•   วุฒิสมาชิกของสมาคมคอนกรีตไทย

•   สมาชิกในสมาคม IABSE, JSCE, JCI, ICCMC


ประสบการณ์ทำงาน
 

•   ประสบการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการออกแบบโครงสร้างสะพาน และทางยกระดับหลายแห่งในประเทศไทย
     และต่างประเทศ        
•   มีความเชี่ยวชาญในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และโครงสร้างเหล็ก

•   สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง


ผลงานที่ผ่านมา
 

•   ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางยกระดับ

•   ออกแบบโครงสร้างสะพานแบบแขนยื่นสมดุล     

•   ออกแบบการคำนวณการโก่งตัวระหว่างก่อสร้าง

•   ออกแบบโครงการสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล

•   ออกแบบการคำนวณตรวจสอบหน่วยแรงระหว่างก่อสร้าง

•   การเสริมกำลังโครงสร้างโดยใช้วัสดุ FRP

•   การทำสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง


ผลงานด้านการสอน งานวิจัย และผลงานตีพิมพ์
 

•   สอนในระดับปริญญาตรี โท เอก และทำวิจัย เรื่อง พฤติกรรมคอนกรีตเสริมแบบไม่ยืดหยุ่น, พฤติกรรมของโครงสร้าง
     ภายใต้แรงแผ่นดิน ไหว การซ่อมแซม และการเสริมกำลังโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กต้านทางแผ่นดินไหว

•   ผลงานตีพิมพ์ ตำราภาษาอังกฤษ "Nonlinear mechanics of reinforced concrete"

•   ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติมากว่า 20 บทความ

•   ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 20 บทความ