งานสัมมนา

รายละเอียด


  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 
รหัส TK02
 

หลักสูตรอบรมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  คือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้า หรือให้บริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือ นิติบุคคลใด ๆ หากมี รายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกินกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขาย หักด้วยภาษีซื้อ

หลักสูตร 2 วันนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียด และเข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ที่มีหน้าที่ ที่จะต้องเสียภาษี และวิธีการดำเนินการทำเรื่องได้อย่างถูกวิธี ถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
สามารถรู้ และเข้าใจหลักเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถทราบรายละเอียดขั้นตอนในการขอจดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถเข้าใจในหลักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
•    กิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
•    ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษี และอัตราภาษี
•    การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทน ใบกำกับภาษี ใบแทนเพิ่มหนี้ ใบแทนลดหนี้
•    การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม
•    การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภาพบรรยากาศการอบรม