งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008

 
รหัส QK01
 

หลักสูตรอบรมหลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเองอย่างมากเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และที่สำคัญ คือ ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจตนดำรงอยู่ได้ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแล้วว่า ISO 9001 : 2008 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าด้านการผลิต หรือบริการ และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจพื้นฐานในภาพรวมของหลักการการบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System) ทั้งด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focused Management) และ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และ มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด รวมทั้งการอภิปรายร่วมกัน ในกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้


 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจถึงหลักการ การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System) ที่ถูกต้อง
•  
เข้าใจถึงหลักการสำคัญของระบบคุณภาพ และข้อกำหนดของ ISO 2008
•   สามารถทราบมาตรฐานสากล เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 2008
•   เข้าใจถึงหลักการพัฒนาองค์กร ให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน ISO 2008

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่น ๆ มาก่อนก็ได้

ระยะเวลา :
    1  วัน

 

 
เนื้อหาหลักสูตร :

   หลักการและที่มาของระบบการบริหารคุณภาพ และมาตรฐาน ISO 2008
   ข้อกำหนด ISO 2008 (หมวด 4)
   กรณีศึกษา 1:  ความสำคัญของลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ
   ข้อกำหนด ISO 2008 (หมวด 5-7)
   กรณีศึกษา 2:  ประสบการณ์การจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ
   ข้อกำหนด ISO 2008 (หมวด 8)
   ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดทำระบบ ISO 2008
   สรุป และตอบข้อซักถาม


ภาพบรรยากาศการอบรม