งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • การขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

 
รหัส RK05

หลักสูตรอบรมเทคนิคการยื่นขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม

 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมกับกรมที่ดินก่อนซึ่งต้องมีขบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต กันหลายขั้นตอน และบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ต้องล่าช้าออกไปต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังที่ดินไป หรือมีผลกระทบกับยอดขายโครงการหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ ที่จะออกใบอนุญาตจัดสรรได้ ทำให้อาจเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวง ต่อโครงการได้

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจถึงขบวนการออกใบอนุญาตจัดสรรได้อย่างถ่องแท้เพื่อลดโอกาสทำงานผิดพลาดและยังเป็นการอบรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านจัดสรร และเมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจัดตั้ง นิติบุคคลขึ้นมา เพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ที่มีอยู่บนที่ดินให้คงสภาพเดิมจนกว่าจะมีผู้ซื้อมาโอนรับทรัพย์สินดังกล่าวไป

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งหมู่บ้านจัดสรร เช่น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543, กฎกระทรวง
     ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง, ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินส่วนกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร เป็นต้น   

•   สามารถกำหนดข้อบังคับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร เพื่อบังคับใช้ในการดำเนินการในหมู่บ้าน
•   ทราบขั้นตอนในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
•   สามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ในการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดินได้
•   สามารถเข้าใจถึงขบวนการ และขั้นตอนในการขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดินได้เป็นอย่างดี
•   สามารถรู้แหล่งในการศึกษา  ติดตามกฎหมาย และระเบียบการที่เกี่ยวข้อง กันการจัดสรรใหม่ๆ ได้  
•   สามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการยื่นขอจัดสรรได้จากกรณีตัวอย่าง ที่จะช่วยให้ท่านประสบสำเร็จในการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
•   สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตจัดสรร และเวลาได้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น
•   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบการหมู่บ้านจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นระบบระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้
•   สามารถที่จะเข้าใจหลักการออกใบอนุญาติจัดสรร และขั้นตอนได้อย่างถ่องแท้

•   ลดโอกาสทำงานผิดพลาดลง เช่น ออกแบบผังผิดพลาด
•   เข้าใจถึงหลักปฎิบัติ และนโยบายในการออกแบบใบอนุญาตจัดสรรล่าสุด
•   สามารถที่จะสอบถามกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้โดยตรง

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


09:00-12:00 น.

•   อธิบายหลักการ ขั้นตอนการขอ และออกใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน และคอนโดมิเนียม

•   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
•   กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบจัดสรรฯ
•   แบบฟอร์มที่ใช้
•   ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการยื่นใบอนุญาติ
•   ค่าใช้จ่าย และเวลาในขั้นตอนการออกแบบอนุญาติจัดสรรทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
•   ขั้นตอนการออกโฉนด
•   สอบถามปัญหา ไขข้อข้องใจ

 
13:00-16:00 น.


•   กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

•   หลักทั่วไปในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
•   ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•   ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
•   ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคล
•   พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
•   กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
•   ระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการ
     จัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พ.ศ. 2545

•   ระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษา และการจัดการ
     สาธารณูปโภคล่าช้ากว่าที่กำหนด พ.ศ. 2546

•   ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการระงับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2546
•   ตัวอย่างหนังสือคำขอต่างๆ ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภาพบรรยากาศการอบรม