งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

 
รหัส RK04

หลักสูตรอบรมเทคนิคการยื่นขอใบอนุญาติปลูกสร้างอาคาร

 

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั้งเจ้าของโครงการ  สถาปนิก วิศวกร เข้าใจรายละเอียดและทราบเทคนิค ในเรื่องของการขออนุญาติก่อสร้างก่อนสร้างอาคารรวมถึงการควบคุมการก่อสร้างและการตรวจรับรองการก่อสร้างอาคาร จะทำให้สามารถเตรียมเอกสารในการขอยื่นขออนุญาต และ รายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและถูกหลักพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารโดยหัวข้ออบรมนี้จะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถรู้ และเข้าใจหลักเทคนิคในการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

•   สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถทราบรายละเอียดในการออกแบบอาคารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถเข้าใจในหลัก และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ครอบคลุมไปถึงการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ
     การตรวจรับรองการก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง

•   รู้ขั้นตอน และเข้าใจเทคนิคในการควบคุมอาคารได้เป็นอย่างดี
•   รู้วิธีในการจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนการสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
•   นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
•   เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี
แต่หากมีประสบการณ์ด้านทำงานสนามจริงมาแล้ว จะทำให้ท่านเข้าใจกับหลักสูตรนี้มากขึ้น

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ความหมายของการควบคุมอาคาร
•   การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อนการก่อสร้างอาคาร
•   การควบคุมอาคารการก่อสร้างอาคาร
•   การตรวจรับรองการก่อสร้างอาคาร
•   อธิบายเทคนิคในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงาน และอาคารทั่วไป
•   อธิบายรายละเอียดการออกแบบ
•   อาคารสูงไม่ถึง 23 เมตร ที่ผิวพื้นดาดฟ้า
•   อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง
•   บ้านเดี่ยว
•   ทาวน์เฮาส์ (บ้านแถว อยู่อาศัย)
•   ตึกแถว
•   ห้างสรรพสินค้า
•   โรงงาน
•   โกดังเก็บของ
•   จำนวนที่จอดรถยนต์
•   อธิบายถึงการดัดแปลงอาคาร การรื้อถอนอาคาร
•   อาคารสร้างค้างกับการต่ออายุใบอนุญาต
•   การยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
•   การเปลี่ยนการใช้อาคาร
•   การขอบ้านเลขที่
•   การจัดสรรที่ดิน
•   ถนน ทางเท้า งานระบบ พื้นที่สาธารณูปโภค-บริการสาธารณะ
•   อธิบายรายละเอียดการยื่นขอจัดสรร
•   อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุด
•   การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 โดยผู้ตรวจสอบอาคารขึ้นทะเบียน
•   การตรวจสอบป้องกันอัคคีภัยอาคารตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 47 2540
•   วามรู้เกี่ยวกับผังเมืองรวมตามกฏกระทรวงผังเมืองรวม
•   บริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร บางประเภท บางชนิดในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และพื้นทีที่ห้ามในทางหน่วยงานราชการ
     เช่น การทางพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมการดินพาณิชย์ การท่าอากาศยาน กองทัพบก กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง และ
     ตามกฏหมายโบราณสถาน
•   กฏหมายกระทรวง พาณิชย์ และอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการวิชาชีพ หรือผู้ประกอบอาชีพด้านการก่อสร้างอาคาร ตลอดจน
     มาตรการควบคุมการก่อสร้างให้ปลอดภัยตามประกาศ และกฏกระทรวงที่เกี่ยว
ข้อง
•   ารก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดี พรบ. ควบคุมอาคาร

 

ภาพบรรยากาศการอบรม