งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

 
 
 
ชื่อ-สกุล: รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริษัท: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษา:
วศ.บ. โยธา(เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.เกษตรศาสตร์
M.Eng(Structure Engineering) AIT
D.Eng (Structural Engineering) AIT
เชี่ยวชาญ:
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 
สมาชิกทางวิชาชีพ        

 
•   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน สย. 5581

•   สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประเภทวุฒิสมาชิก เลขทะเบียน 1/022892

•   คณะกรรมการทางวิชาการ (ปัจจุบัน)

•   อนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•   กรรมการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

June 1984 – Dec. 1990

•   Head of Foundation Design Sub-Unit Civil Engineer Level 6

•   Mae Moh Power Plant Project, Units 8-11

•   Thermal Power Engineering Department

•   Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)


April 1984 – June 1984

•   Structural Engineer

•   Asian Engineering Consultant Co.,Ltd.

March 1982 – Sep. 1982
•   Civil Engineer

•   Land Development Department


ประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

June 1984 – Dec. 1990

•   Mae Moh Power Plant Project, Units 8-11

•   Turbine Power Plant

•   Boiler Plant

•   Cooling Tower Plant

•   Lignite Handling System

•   Workshop Buildings

•   Chemical Storage Buildings

•   Auxiliary Buildings


Jan. 2000 – Dec. 2000

•   National Stadium Buildings, Pathumthani