งานสัมมนา

รายละเอียด

  ระดับกำลังศึกษา
  • ระดับกำลังศึกษา  

 
ระดับกำลังศึกษา นักศึกษา/เพิ่งจบ

หลักสูตรอบรมเรียงตามประสบการณ์ สำหรับท่านที่อยู่ในระดับกำลังศึกษา,นักศึกษา หรือนักศึกษาเพิ่งจบใหม่  ท่านสามารถเลือกอบรมหัวข้อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ในหน้านี้ โดยหลักสูตรจะคลอบคลุมด้านการใช้ซอฟท์แวร์ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมให้ท่านทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  


 
AutoCAD LT 2016 Basic   การสำรวจดิน (Soil Test)
วิธีการก่อสร้างบ้านอิฐบล็อคนาโน ด้วยตนเอง
Revit Architecture 2016 Basic การออกแบบอาคารด้วยอิฐบล็อคนาโน การฝึกใช้เครื่องมือแบบใหม่ในการก่อสร้างบ้าน
       ด้วยอิฐบล็อค นาโน
Revit Structure 2016 Reinforced
       Concrete
วิธีการออกแบบคอนกรีตอัดแรง การฝึกขับขี่เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
Revit Structure 2016 for Steel
การเขียนแบบมาตราฐาน (Standard Drawing) การฝึกคำนวณบ้านพักอาศัย 2 ชั้นด้วยการ
       คำนวณมือ
  Revit MEP2016 Basic Course หลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน วิธีการวิเคราะห์และออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
  Revit MEP 2016 Mechanical เทคนิคการออกแบบบ้านดิน (Clay House) เทคนิคการเขียนแบบขยายโครงสร้าง คสล. 
       ให้ถูกต้อง
  Revit MEP 2016 Electrical การใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิกวิศวกรและช่าง
       เทคนิค
เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร
AutoCAD Architecture 2016
การใช้งาน BIM สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคการประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมา
Autodesk Navisworks 2016
เทคนิคการออกแบบห้องน้ำระดับมืออาชีพ การตลาดแบบ IMC และ CRM
การใช้โปรแกรม Autodesk Robot 
       Structural Analysis Basic
กฏหมายแรงงานในการบริหารงาน การประยุกต์ใช้Facebookในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม Autodesk Robot 
       Structural Analysis Advanced
เทคนิคการจ้างเหมาค่าแรง การประยุกต์ใช้ Twitter ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม AutoCAD CIVIL 3D 
       2016 Basic
เทคนิคการเขียนข้อบังคับบริษัท การใช้ iPhone,iPad ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม UC Win/Road Basic การจัดการปัญหาด้านแรงงาน การทำเว็บไซต์บน Facebook
การใช้โปรแกรมออกแบบตกแต่งภายในด้วย
      
Fusion Design Basic
กฎหมายแรงงานกับธุรกิจก่อสร้าง  
การใช้โปรแกรมออกแบบตกแต่งภายในด้วย 
       Fusion Design Advanced
 เทศบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคาร  
การใช้โปรแกรมออกแบบกระเบื้องห้องน้ำ
       ViSoft-Standard   
เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาติปลูกสร้างอาคาร  
การใช้โปรแกรม Nesting วางแผนการจัดวัสดุ การขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน  
การวางแผนโครงการด้วยโปรแกรม Primavira 
       Project Planner P3
ต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคารและ
        งานก่อสร้าง
 
การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavira
       Project Planner P3
การเขียนแบบ Shop Drawing งานท่ออาคาร  
การบริหารข้อมูลโครงการด้วยโปรแกรม
       Primavira Project Planner P3
การเขียน Shop Drawing งานไฟฟ้า  
Project Management in Oracle 
      Primavera P6 Web Access
เทคนิคงานสำรวจในการก่อสร้างอาคาร  
การใช้ MS Project 2007 ระดับพื้นฐาน ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง  
การใช้ MS Project 2007 ระดับสูง การจัดการด้านการก่อสร้าง  
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลโครงการ 
       (PIM)
การประมาณราคาก่อสร้าง (Estimating)  
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับกลาง ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง  
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับผู้บริหาร ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจก่อสร้าง  
  การวางแผนภาษี และจัดทำบัญชีสำหรับ
        ธุรกิจก่อสร้าง
 
  การจัดทำเอกสารทางบัญชี  
  การวิเคราะห์งบการเงิน  
  หลักการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์กร  
  หลักการบริหารโครงการมือาชีพ (Project 
       Management Professional)
 
  เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Location 
       Based Scheduling
 
  วิธีการเขียนแผนงานโครงการ (CPM)