งานสัมมนา

รายละเอียด

  ระดับปฏิบัติงาน
  • ระดับปฏิบัติงาน  

 
ระดับปฏิบัติงาน

 

หลักสูตรอบรมเรียงตามประสบการณ์ สำหรับท่านที่อยู่ในระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานมา 1-5 ปี  ท่านสามารถเลือกอบรมหัวข้อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ในหน้านี้ โดยหลักสูตรจะคลอบคลุมด้านการใช้ซอฟท์แวร์ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมให้ท่านทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  


 
AutoCAD 3D Modeler - Advanced Coures
หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008 สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit 
       Architect)
Revit Architecture 2016 Basic
การเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง ป้องกันปัญหางานดินและฐานราก
Revit Architecture 2016 Advanced
การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)
วิธีการก่อสร้างบ้านอิฐบล็อคนาโน ด้วยตนเอง
Revit Structure 2016 Basic
การป้องกันดินพัง ดินอ่อน   การฝึกใช้เครื่องมือแบบใหม่ในการก่อสร้างบ้าน
       ด้วยอิฐบล็อค นาโน
Revit Structure 2016 Advanced การออกแบบอาคารด้วยอิฐบล็อคนาโน การฝึกขับขี่เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
Revit Structure 2016 Reinforced
       Concrete
การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว การผลิตอิฐมวลเบา CLC สำหรับโรงงาน
       ขนาดย่อม
Revit MEP2016 Family Creation หลักการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-
       Tension)
เทคนิคการเขียนแบบขยายโครงสร้าง คสล. 
       ให้ถูกต้อง
Autodesk Navisworks 2016 วิธีการออกแบบคอนกรีตอัดแรง เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร
Plaxis 2D Professional การเขียนแบบมาตราฐาน (Standard Drawing) เทคนิคการประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมา
การออกแบบอาคาร คสล. ด้วย ADAPT Edge หลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน การตลาดแบบ IMC และ CRM
การใช้ ADAPT Floor Pro การใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิกวิศวกรและช่าง
       เทคนิค
การประยุกต์ใช้Facebookในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม UC Win/Road Basic การใช้งาน BIM สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ การประยุกต์ใช้ Twitter ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม UC Win/ Road Advanced เทคนิคการออกแบบห้องน้ำระดับมืออาชีพ การใช้ iPhone,iPad ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การสร้าง E-Catalgue สำหรับโปรแกรม
       Fusion Design
กฏหมายแรงงานในการบริหารงาน การทำเว็บไซต์บน Facebook
การใช้โปรแกรมออกแบบกระเบื้องห้องน้ำ
       ViSoft-Standard   
เทคนิคการจ้างเหมาค่าแรง  
การใช้โปรแกรม Nesting วางแผนการจัดวัสดุ เทคนิคการเขียนข้อบังคับบริษัท  
การวางแผนโครงการด้วยโปรแกรม Primavira 
       Project Planner P3
การจัดการปัญหาด้านแรงงาน  
การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavira
       Project Planner P3
กฎหมายแรงงานกับธุรกิจก่อสร้าง  
การบริหารข้อมูลโครงการด้วยโปรแกรม
       Primavira Project Planner P3
 เทศบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคาร  
Project Management in Oracle 
      Primavera P6 Web Access
เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาติปลูกสร้างอาคาร  
Primavera P6 Professtional Fundamental
       R 8.3
การขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน  
Primavera P6 Professtional Advanced
       R 8.3
ต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคารและ
        งานก่อสร้าง
 
Resource Management in Oracle
       Primavera P6
การเขียนแบบ Shop Drawing งานท่ออาคาร  
Resource Management in Oracle
       Primavera P6 Web Access
การเขียน Shop Drawing งานไฟฟ้า  
Portfolio Mangement in Oracle
       Primavera P6 Web Access
เทคนิคงานสำรวจในการก่อสร้างอาคาร  
Cost Management Module-Basic Course ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง  
Oracle Primavera Contract Manager การจัดการด้านการก่อสร้าง  
Oracle Primavera Project Management
       Workshop
การประมาณราคาก่อสร้าง (Estimating)  
การใช้ MS Project 2007 ระดับพื้นฐาน ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง  
การใช้ MS Project 2007 ระดับสูง ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจก่อสร้าง  
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลโครงการ 
       (PIM)
การวางแผนภาษี และจัดทำบัญชีสำหรับ
        ธุรกิจก่อสร้าง
 
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับกลาง การจัดทำเอกสารทางบัญชี  
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับผู้บริหาร การวิเคราะห์งบการเงิน  
  หลักการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์กร  
  หลักการบริหารโครงการมือาชีพ (Project 
       Management Professional)
 
  เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร  
  เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Location 
       Based Scheduling