งานสัมมนา

รายละเอียด

  ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร
  • ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร  

 
ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

 

หลักสูตรอบรมเรียงตามประสบการณ์ สำหรับท่านที่อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20 ปี  ท่านสามารถเลือกอบรมหัวข้อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ในหน้านี้ โดยหลักสูตรจะคลอบคลุมด้านการใช้ซอฟท์แวร์ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมให้ท่านทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  


 
Project Management in Oracle 
      Primavera P6 Web Access
การติดตามคุณภาพภายในองค์กร 
       ISO 9001:2008
การตรวจสอบอาคารเชิงลึก
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลโครงการ 
       (PIM)
หลักการณ์เบื้องต้นของ Balance Score Card การตลาดแบบ IMC และ CRM
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับกลาง เกณฑ์การพิจารณาขอรับรอง LEED การประยุกต์ใช้Facebookในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับผู้บริหาร การขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน การประยุกต์ใช้ Twitter ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
  หลักการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์กร การใช้ iPhone,iPad ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
  เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร การทำเว็บไซต์บน Facebook