งานสัมมนา

รายละเอียด

  ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ
  • ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ  

 
ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

 

หลักสูตรอบรมเรียงตามประสบการณ์ สำหรับท่านที่อยู่ในระดับมืออาชีพ หรือผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์การทำงานมา 5-20 ปี  ท่านสามารถเลือกอบรมหัวข้อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ในหน้านี้ โดยหลักสูตรจะคลอบคลุมด้านการใช้ซอฟท์แวร์ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสร้างเสริมให้ท่านทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  


 
Revit Architecture 2016 Basic
สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit 
       Architect)
สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit 
       Architect)
Revit Architecture 2016 Advanced
การเขียนเอกสารระบคุณภาพ ISO การตรวจสอบและออกแบบซ่อมแซมอาคาร
Revit Structure 2016 Basic
การติดตามคุณภาพภายในองค์กร 
       ISO 9001:2008
ป้องกันปัญหางานดินและฐานราก
Revit Structure 2016 Advanced   หลักการณ์เบื้องต้นของ Balance Score Card การตรวจสอบอาคารเชิงลึก
Revit Structure 2016 Reinforced
       Concrete
การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว การตลาดแบบ IMC และ CRM
การออกแบบอาคาร คสล. ด้วย ADAPT Edge หลักการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-
       Tension)
การประยุกต์ใช้Facebookในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้ ADAPT Floor Pro การใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิกวิศวกรและช่าง
       เทคนิค
การประยุกต์ใช้ Twitter ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม UC Win/ Road Advanced การใช้งาน BIM สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ การใช้ iPhone,iPad ในธุรกิจการออกแบบ
       ก่อสร้าง
การใช้โปรแกรม Nesting วางแผนการจัดวัสดุ เกณฑ์การพิจารณาขอรับรอง LEED การทำเว็บไซต์บน Facebook
การวางแผนโครงการด้วยโปรแกรม Primavira 
       Project Planner P3
เทคนิคการออกแบบห้องน้ำระดับมืออาชีพ  
การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavira
       Project Planner P3
เทศบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคาร  
การบริหารข้อมูลโครงการด้วยโปรแกรม
       Primavira Project Planner P3
เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาติปลูกสร้างอาคาร  
Project Management in Oracle 
      Primavera P6 Web Access
การขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน  
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลโครงการ 
       (PIM)
ต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคารและ
        งานก่อสร้าง
 
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับกลาง หลักการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์กร  
การใช้โปรแกรม Newforma ระดับผู้บริหาร การประเมินผลสภาพแวดล้อมอาคาร  
  หลักการบริหารโครงการมือาชีพ (Project 
       Management Professional)
 
  เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร  
  เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Location 
       Based Scheduling