งานสัมมนา

รายละเอียด


  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 
รหัส TK01

หลักสูตรอบรม หลักการระบบบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจสภาพปัญหา และข้อผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•   ทราบโครงสร้างระบบบัญชีประเภทต่าง ๆ
•   เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, 
     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

•   ทราบเทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
•   เข้าใจการจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อประกอบการตรวจสอบของสรรพากร
•   สามารถวางแผนภาษีอากรของธุรกิจได้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ, การวาง
     แผนอัตราภาษี และฐานภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นต้น

•   ทราบเทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร 

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

 
•  
สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเด็น และปัญหาที่ผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
•   โครงสร้างของระบบบัญชีที่ควรทราบ เช่น ขายที่ดินเปล่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ขายอาคารชุด, สำนักงานให้เช่า, การให้เช่าอาคาร 
     และศูนย์การค้า, การเช่าช่วง, การจัดการสนามกอล์ฟ เป็นต้น

•   สิ่งที่นักบัญชีควรคำนึงถึงเพื่อให้การทำ บัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้แก่ มาตรฐานการทำบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษี
     มูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

•   วิธีการบันทึกภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 และสอดคล้องกับภาษีอากร (ป. 61/2539)
•   การรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีในส่วนของ รายได้ เมื่อมีการเปิดจองโครงการเช่น การจ่ายเงินทำสัญญา, การผ่อนชำระเงินดาวน์เป็นงวด,
     การโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า เป็นต้น

•   การคำนวนหารายได้ กำไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี
•   การคำนวนหาต้นทุนโครงการรวม เพื่อกำหนดราคาขายของโครงการ
•   การคำนวนรายละเอียดต้นทุน โครงการแต่ละปี และการโอนต้นทุน
•   การรับรู้ค่าใช้จ่าย และการบันทึกบัญชีในส่วนของค่าใช้จ่าย กรณีต้นทุนดำเนินการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารตอกเบี้ยจ่าย
•   การคำนวนเฉลี่ยภาษีซื้อ และการบันทึกบัญชี
•   การคำนวนกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นงวดบัญชี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
•   การจัดทำรายงานประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของกรมสรรพากร การจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
     ที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของกรมสรรพากร

•   การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อการเขียนหมายเหตุประกอบการเงิน
•   ถาม – ตอบ ปัญหา

 
วันที่ 2 : 

•   สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบก่อนการวางแผนภาษีของธุรกิจ เช่น ลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สภาพปัญหาที่พบอยู่เสมอ
     ของธุรกิจ, โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เป็นต้น

•   การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น รายได้ที่ต้องนำมารวมและไม่นำมารวมในการคำนวนหากำไรสุทธิ และรายได้ทางบัญชีที่ถือเป็นรายได้
     แต่ทางภาษีอากรไม่ถือเป็นรายได้

•   การวางแผนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่กรมสรรพากรไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร
•   ทำอย่างไรรายจ่ายต้องห้ามจึงจะนำมารวมคำนวณภาษีได้
•   การเลือกเกณฑ์การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด
•   ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะปฏิบัติอย่างไร ซึ่งจะทำให้กิจการได้ประโยชน์ทางภาษี
•   การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
•   ภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการขออนุญาติจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การจัดสรรที่ดิน
•   การขายอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
•   การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
•   ราคาประเมินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะใช้ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีเทคนิคอย่างไร
•   อัตราภาษี และฐานภาษีกับการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
•   โครงสร้างของ VAT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
•   กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
•   เทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไร
•   การกำหนดราคาต้นทุนของที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
•   การเพิ่มกำไรทางบัญชี และภาษีอากร อย่างถูกกฎหมาย
•   ทำสัญญาอย่างไรให้ได้เปรียบ และประหยัดภาษีในเชิงธุรกิจ
•   ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะประหยัดภาษีอย่างไร
•   การลดต้นทุนดอกเบี้ย และการใช้ประโยชน์จากรายการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย
•   การไม่มุ่งค้าหากำไรตามความหมายสรรพากรนั้น ธุรกิจเราจะทำได้หรือไม่
•   การขายฝากจะให้ผลทางภาษีในแง่บวกหรือไม่
•   การประหยัดภาษีด้วย Sale Promotion
•   ปัญหาการจ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ผลกระทบทางกฎหมาย
•   สรรพากรจะยอมหรือไม่ ถ้าจะแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง รับตกแต่ง และควรมีสัดส่วนเท่าใด
•   เทคนิคการกำหนดราคาขายที่สรรพากรยอมรับ 
•   การบริหารเจ้าหนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
•   ถาม-ตอบ ปัญหา

 
 

ภาพบรรยากาศการอบรม